Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Porcentaxes de retención ou ingreso a conta

No artigo 128.6 da LIS establécense as seguintes porcentaxes de retención ou ingreso a conta:

  1. Con carácter xeral, o 19 por cento.

    Cando se trate de rendas procedentes do arrendamento ou subarrendamento de inmobles urbanos situados en Ceuta, Melilla ou as súas dependencias, obtidas por entidades domiciliadas nos devanditos territorios ou que operen neles mediante establecemento ou sucursal, a devandita porcentaxe dividirase por dous.

  2. No caso de rendas procedentes da cesión do dereito á explotación da imaxe ##1##ou do consentimento ou autorización para a súa utilización, o 24 por cento.

  3. No caso de premios de lotarías e apostas que, pola súa contía, estivesen suxeitos e non exentos do gravame especial de determinadas lotarías e apostas a que se refire a Disposición adicional trixésimo terceira da Lei 35/2006, do 28 de novembro, do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas, o 20 por cento. Neste caso, a retención practicarase sobre o importe do premio suxeito e non exento, de acordo coa referida disposición.