Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

B.2) Casos específicos (entidades con máis dunha porcentaxe)

Esta secuencia da liquidación é a que corresponde aos contribuíntes cuxo réxime específico permítalles aplicar dous tipos de gravame no mesmo período impositivo en curso.

Tales réximes poden ser:

 • Entidades ZEC ás que resulte aplicable o tipo de gravame especial establecido no artigo 43 da Lei 19/1994, de modificación do Réxime Económico e Fiscal das Canarias.

  Para o pagamento fraccionado do exercicio 2021 estas entidades consignarán a base do pagamento fraccionado no recadro do recadro [19]. A parte desta á que corresponda o tipo de gravame especial (do 4 por cento) consignarase, como Base a tipo 1, no recadro do recadro [20].

  No recadro [21] consignarase:

  • O 2 por cento, é dicir, a porcentaxe obtida de multiplicar a fracción de 5/7 polo 4 por cento, redondeado por defecto, sempre que a cifra de negocios da entidade nos doce meses anteriores á data en que se inicie o período impositivo sexa menor de 10 millóns de euros.

  • O 4 por cento, é dicir, o resultado de multiplicar 19/20 x tipo de gravame redondeado por exceso, no caso de que a cifra de negocios da entidade nos doce meses anteriores á data en que se inicie o período impositivo sexa polo menos de 10 millóns de euros.

  O produto da contía do recadro recadro [20] pola porcentaxe do recadro recadro [21] recóllese no recadro do recadro [22].

  Como Base a tipo 2 consignarase no recadro do recadro [23] o resto do importe da base do pagamento fraccionado ata acadar o importe do recadro [19], é dicir, a parte da base de pagamento fraccionado á que se aplica a porcentaxe correspondente ao tipo de gravame do 25 por cento.

  Consignarase no recadro [24] a porcentaxe do :

  • 17 por cento, é dicir, a porcentaxe obtida de multiplicar a fracción 5/7 sobre o tipo de gravame do 25 por cento, redondeado por defecto, sempre que a cifra de negocios da entidade nos doce meses anteriores á data en que se inicie o período impositivo sexa menor de 10 millóns de euros.

  • 24 por cento, é dicir, o resultado de multiplicar 19/20 x tipo de gravame redondeado por exceso, no caso de que a cifra de negocios da entidade nos doce meses anteriores á data en que se inicie o período impositivo sexa polo menos de 10 millóns de euros.

  O produto do importe do recadro [23] pola porcentaxe do recadro do recadro [24] recollerase no recadro [25].

 • Sociedades cooperativas fiscalmente protexidas.

  Estas entidades consignarán a base do pagamento fraccionado no recadro do recadro [19]. A parte correspondente a resultados cooperativos consignarase como Base a tipo 1, no recadro do recadro [20], e no recadro [21] consignarase a porcentaxe resultante de multiplicar a fracción de 5/7 polo tipo de gravame relativo aos resultados cooperativos, redondeado por defecto; o produto do importe do recadro [20] pola porcentaxe do recadro [21] recollerase no recadro [22].

  Como Base a tipo 2 consignarase no recadro do recadro [23] a parte da contía do recadro do recadro [19] non incluída no recadro recadro [20] e correspondente a resultados extracooperativos, no recadro [24] consignarase a porcentaxe do 14 por cento (resultante de aplicar a fracción 5/7 sobre o tipo de gravame do 20 por cento, redondeado por defecto), e o produto do importe do recadro [23] pola porcentaxe do recadro [24] recollerase no recadro [25].

  Non obstante, para os contribuíntes cuxo importe neto da cifra de negocios nos 12 meses anteriores á data en que se inicie o período impositivo, sexa polo menos 10 millóns de euros:

  • O recadro [21] = 19/20 x tipo de gravame indicado no recadro de tipo de gravame todo iso redondeado por exceso.

  • O recadro [24] = 19/20 x tipo de gravame indicado no recadro de tipo de gravame todo iso redondeado por exceso.

  No recadro [23] consignarase o importe da base do pagamento fraccionado á que sexa de aplicación o tipo de gravame máis alto dos dous indicados no recadro «Tipo de gravame».

 • Entidades navieiras que aplican o réxime especial en función da tonelaxe cuxa base impoñible se determina en parte conforme ao método de estimación obxectiva e en parte aplicando o réxime xeral do imposto (actividades non incluídas en réxime especial).

  Estas entidades consignarán a base do pagamento fraccionado no recadro [19]. A parte correspondente ás actividades da entidade que tributan en réxime xeral consignarase como Base a tipo 1, no recadro [20], e no recadro [21] consignarase a porcentaxe xeral sen ningunha especialidade, en función do importe da cifra de negocios da entidade nos doce meses anteriores á data en que se inicie o período impositivo; o produto do importe do recadro [20] pola porcentaxe do recadro recadro [21] recollerase no recadro [22].

  Como Base a tipo 2 consignarase no recadro [23] a parte da contía do recadro do recadro [19] non incluída no recadro [20] e correspondente á base do pagamento fraccionado que corresponda á actividade da entidade que tributa en réxime especial, no recadro [24] consignarase a porcentaxe do 25 por cento, en todo caso. O produto do importe do recadro [23] pola porcentaxe do recadro [24] recollerase no recadro [25].

No referente ao resto de especialidades aplicable á liquidación do pagamento fraccionado nos casos específicos en que as entidades aplican máis dunha porcentaxe , indicar:

Recadro 50. Dotacións do art. 11.12 da LIS (DF 4ª LIS) (só cooperativas)

A disposición final cuarta da LIS engade unha disposición adicional sétima á Lei 20/1990, a cal, entre outras especialidades, para as cooperativas ás que resulte de aplicación a Lei 20/1990, establece que o límite a que se refire o artigo 11.12 da LIS (60 por cento da base impoñible positiva previa á súa integración, para períodos impositivos iniciados en 2016, 70 por cento a partir de 2017, á aplicación da reserva de capitalización establecida no artigo 25 da LIS e á compensación de bases impoñibles negativas), referirase á cota íntegra positiva, sen ter en conta a súa integración nin a compensación de cotas negativas.

As sociedades cooperativas que apliquen este límite levarán a cabo o axuste positivo ou negativo que proceda do mesmo neste recadro e non practicarán por este motivo ningunha corrección ao resultado contable con carácter previo á determinación da base impoñible.

Recadro 42. Compensación de cotas negativas de períodos anteriores (só cooperativo)

As cooperativas que exerciten a súa facultade de compensar as cotas negativas de períodos impositivos anteriores deberán incluír no recadro [42] o importe das devanditas cotas.

A compensación de cotas negativas de períodos anteriores está limitada ao 70 por cento da cota íntegra previa á súa compensación. Non obstante, e tal e como establece a disposición adicional oitava da Lei 20/1990, para os contribuíntes cuxo importe neto da cifra de negocios sexa polo menos de 20 millóns de euros durante os 12 meses anteriores á data en que se inicie o período impositivo, o límite establecido no artigo 24.1 da Lei 20/1990 substituirase polo seguinte:

 • O 50 por cento, cando nos referidos 12 meses o importe neto da cifra de negocios sexa polo menos de 20 millóns de euros, pero inferior a 60 millóns de euros.

 • O 25 por cento, cando nos referidos 12 meses o importe neto da cifra de negocios sexa polo menos de 60 millóns de euros.

En todo caso, serán compensables no período impositivo cotas íntegras polo importe que resulte de multiplicar 1 millón de euros ao tipo medio de gravame da entidade.

A limitación á compensación de cotas negativas indicada nos parágrafos anteriores non resultará de aplicación no importe das rendas correspondentes a quitacións e esperas consecuencia dun acordo cos acredores non vinculados co contribuínte para o caso en que o importe neto da cifra de negocios sexa polo menos 20 millóns de euros durante os 12 meses anteriores á data en que se inicie o período impositivo. Con esta finalidade deberase ter en conta se as rendas corresponden a resultados cooperativos ou extracooperativos.

Casillas 51 e 52. Reserva de nivelamento (art. 105 LIS) (só entidades do art. 101 LIS)

A reserva de nivelamento é un incentivo fiscal aplicable ás entidades de reducida dimensión e a aquelas que apliquen o tipo de gravame previsto no primeiro parágrafo do artigo 29.1 da LIS (é dicir, aquelas cuxo importe da cifra de negocios habida no período impositivo inmediato anterior sexa inferior a 10 millóns de euros e apliquen o tipo xeral de gravame, que o aplicarán as sociedades cooperativas que non teñan a consideración de fiscalmente protexidas). Neste sentido, nas correccións ao resultado contable non está incluída a cantidade correspondente á reserva de nivelamento. Tras as correccións ao resultado contable, óbténse unha base impoñible previa, sobre a que se aplicaría a compensación de bases impoñibles negativas, e óbténse a base impoñible, sobre a que, se é o caso, aplicaríase a reserva de nivelamento, que ten que terse en conta para os efectos dos pagamentos fraccionados, tal e como sinala o apartado 5 do artigo 105 da LIS , podendo minorar ou adicionar esa base impoñible. Así e sempre que se cumpran os requisitos previstos no artigo 105, poderase minorar a base impoñible positiva (sempre que non supere o importe de 1 millón de euros) ata nun 10 por cento do seu importe. En caso de minorar a base impoñible, deberá dotarse unha reserva con cargo aos resultados positivos do exercicio polo importe da devandita minoración. Así o importe de minoración, deberase incluír no recadro [52].

Estas cantidades, se adicionarán á base impoñible dos períodos impositivos que conclúan nos 5 anos inmediatos e sucesivos á finalización do período impositivo en que se realice a devandita minoración, se o contribuínte ten unha base impoñible negativa e ata o importe da mesma. O importe de adición, deberase incluír no recadro [51].

Estes recadros tamén serán cumprimentadas polas sociedades cooperativas que cumpran os requisitos para aplicar este incentivo fiscal.

Recadro [26]. Resultado previo

No recadro [26] recollerase a suma alxébrica dos importes dos recadros [22], [25], [50] e [51], minorada, se é o caso, na contía dos recadros [42] e [52], tal como se detalla a continuación:

recadro 26 = [22] + [25] + [50] - [42] + [51] - [52]

Desde o recadro [27] e ata a [34] inclusive, a secuencia de cálculo volve ser común para todas as entidades que apliquen esta modalidade do pagamento fraccionado do artigo 40.3 da LIS , para períodos impositivos iniciados a partir do 1 de xaneiro de 2015, unha vez consignado nunha ou outro recadro, [18] ou [26], segundo corresponda, o importe de Resultado previo.

Recadro [27]. Bonificacións

No recadro do recadro [27] consignarase o importe das bonificacións do Capítulo III do Título VI da LIS e outras bonificacións que lle fosen de aplicación ao contribuínte no período correspondente.

Recadro [28]. Retencións e ingresos a conta practicados sobre os ingresos do período computado

No recadro do recadro [28] consignarase o importe das retencións e ingresos a conta practicados ao contribuínte sobre os ingresos do período computado.

Recadro [29]. Volume de operacións en Territorio Común (%)

No suposto de contribuíntes que tributen conxuntamente ao Estado e ás Deputacións Forais do País Vasco e / ou á Comunidade Foral de Navarra, no recadro do recadro [29] deberase consignar a cifra da porcentaxe que corresponda ao Estado segundo a proporción do volume de operacións efectuadas en Territorio Común determinada na última declaración-liquidación do imposto. En caso de tributar exclusivamente ao Estado a porcentaxe será o 100 por cen.

Recadro [30]. Pagamentos fraccionados de períodos anteriores en Territorio Común

No recadro [30] consignarase o importe dos pagamentos fraccionados efectuados con anterioridade en Territorio Común correspondentes ao mesmo período impositivo.

Recadro [31]. Resultado da declaración anterior (exclusivamente se esta é complementaria)

Se esta declaración fóra complementaria doutra presentada con anterioridade polo mesmo concepto e período, consignarase no recadro do recadro [31], o importe do pagamento fraccionado ingresado previamente. Neste suposto, na parte 2 do modelo 202, anexo, de Comunicación de datos adicionais á declaración, no apartado Comunicación complementaria ou substitutiva (6), para complementaria, consignarase, como número de xustificante da declaración anterior, o código electrónico asignado á devandita declaración.

Recadro [32]. Resultado

O resultado de minorar o importe positivo do Resultado previo (consignado no recadro [18] ou o recadro [26], segundo o caso) nas bonificacións (recadro [27]) e nas retencións e ingresos a conta (recadro [28]), multiplícase pola porcentaxe do recadro [29]. O importe deste produto, minorado nos importes dos recadros [30] e [31], consignarase como Resultado no recadro [32].

Recadro [33]. Mínimo a ingresar (só para empresas con CN igual ou superior a 20 millóns de euros)

De acordo coa disposición adicional décimo cuarta da LIS , para os contribuíntes cuxo importe neto da cifra de negocios nos 12 meses anteriores á data en que se inicie o período impositivo, sexa polo menos 10 millóns de euros, a cantidade que hai que ingresar non poderá ser inferior, en ningún caso, ao 23 por cento (25 por cento para contribuíntes aos que resulte de aplicación o tipo de gravame previsto no primeiro parágrafo do artigo 29.6 da LIS) do resultado positivo da conta de perdas e ganancias do exercicio dos 3,9 ou 11 primeiros meses de cada ano natural ou, para contribuíntes cuxo período impositivo non coincida co ano natural, do exercicio transcorrido desde o inicio do período impositivo ata o día anterior ao inicio de cada período de ingreso do pagamento fraccionado, determinado de acordo co Código de Comercio e demais normativa contable de desenvolvemento, minorado exclusivamente nos pagamentos fraccionados realizados con anterioridade, correspondentes ao mesmo período impositivo.

Deste resultado positivo quedará excluído o importe do mesmo que se corresponda con rendas derivadas de operacións de quitación ou espera consecuencia dun acordo de acredores do contribuínte, incluíndose no devandito resultado aquela parte do seu importe que se integre na base impoñible do período impositivo.

Tamén quedará excluído o importe do resultado positivo consecuencia de operacións de aumento de capital ou fondos propios por compensación de créditos que non se integre na base impoñible por aplicación do artigo 17.2 da LIS .

No caso de entidades parcialmente exentas ás que resulte de aplicación o réxime fiscal especial establecido no capítulo XIV do título VII da LIS , tomarase como resultado positivo o correspondente exclusivamente a rendas non exentas.

No caso de entidades ás que resulte de aplicación a bonificación establecida no artigo 34 da LIS , tomarase como resultado positivo o correspondente exclusivamente a rendas non bonificadas.

No caso de entidades que aplican a Reserva para investimentos nas Canarias , quedará excluído do mencionado resultado positivo, o importe da reserva para investimentos nas Canarias que prevexa realizarse de acordo co que se establece no apartado 1 disposición adicional quinta da LIS .

No caso de entidades con dereito á bonificación prevista no artigo 26 da Lei 19/1994, quedará excluído do mencionado resultado positivo, o 50 por cento da cota íntegra correspondente aos rendementos que teñan dereito á devandita bonificación.

Se se trata de entidades que aplican a bonificación prevista no artigo 33 da LIS en que se regula a bonificación por rendas obtidas en Ceuta e Melilla, quedará excluído do mencionado resultado positivo, o 50 por cento daquela parte do resultado positivo que se corresponda con rendas que teñan dereito á mesma.

No caso de Empresas Navieiras ás que resulte de aplicación a bonificación establecida no artigo 76, apartados 1 e 2, da Lei 19/1994, do 6 de xullo, tomarase como resultado positivo o correspondente exclusivamente a rendas non bonificadas.

Se se trata de entidades que apliquen o réxime fiscal da Zona Especial Canaria, regulado no Título V da Lei 19/1994, para os efectos do pagamento fraccionado mínimo, non se computará aquela parte do resultado positivo que se corresponda coa porcentaxe sinalada no apartado 4 do artigo 44 da Lei 19/1994, non sendo que proceda aplicar o que se dispón na letra b) do apartado 6 do devandito artigo, en cuxo caso o resultado positivo a computar minorarase no importe que resulte de aplicar o que se dispón nesa letra.

Este mínimo a ingresar, non resultará de aplicación ás entidades ás que se refiren os apartados 3, 4 e 5 do artigo 29 da LIS , nin ás referidas na Lei 11/2009, do 26 de outubro, pola que se regulan as Sociedades Anónimas Cotizadas de Investimento no Mercado Inmobiliario, nin ás entidades de capital-risco reguladas na Lei 22/2014, do 12 de novembro.

Tampouco resultará de aplicación o mínimo a ingresar ás entidades navieiras en réxime especial en función da tonelaxe. Non obstante, para aquelas entidades cuxa base impoñible se determina en parte conforme ao método de estimación obxectiva e en parte aplicando o réxime xeral do imposto (actividades non incluídas en réxime especial) o declarante deberá incluír no recadro 33 (mínimo a ingresar) o importe que, se é o caso, corresponda para as actividades incluídas en réxime xeral, xa que estas actividades non están excluídas do pagamento fraccionado mínimo. Este dato debe consignarse directamente polo contribuínte, calculandose de acordo co previsto pola disposición adicional décimo cuarta da LIS .

Recadro 34. Cantidade a ingresar (maior dos recadros [32] e [33])

O importe do recadro [34] será a maior dos recadros [32] ou [33].

Na modalidade de pagamento fraccionado do artigo 40.3 da LIS , cando o importe neto da cifra de negocios dos contribuíntes nos doce meses anteriores á data en que se inicie o período impositivo sexa polo menos de dez millóns de euros, estarán obrigados, ademais, a cubrir e presentar o anexo do modelo 202, de comunicación de datos adicionais á declaración.

Especialidades relativas aos pagamentos fraccionados forais

Con efectos para períodos impositivos iniciados a partir do 1 de xaneiro de 2018 modificouse a normativa foral do País Vasco en materia de pagamentos fraccionados. En concreto, engadiuse un artigo 130 bis na norma foral de cada unha das Deputacións Forais, que establece, para os contribuíntes que están sometidos a normativa foral, que nos 25 días naturais do mes de outubro, deberán autoliquidar e efectuar un pagamento fraccionado a conta da liquidación do Imposto sobre Sociedades correspondentes ao período impositivo que estea en curso o día 1 do citado mes de outubro.

Pola súa banda Navarra, con efectos para os períodos impositivos iniciados a partir do 1 de xaneiro de 2017, introduciu a obriga de realizar pagamentos fraccionados polos contribuíntes do Imposto sobre Sociedades suxeitas á normativa foral de Navarra. Esta obriga está regulada no artigo 68 da Lei Foral 26/2016, do 28 de decembro, do Imposto de Sociedades de Navarra, onde se indica que, durante os 20 primeiros días naturais do mes de outubro de cada ano, os contribuíntes do Imposto sobre Sociedades efectuarán un pagamento anticipado, a conta da correspondente liquidación do exercicio en curso.

Co obxectivo de simplificar as cargas administrativas, para que os contribuíntes sometidos a normativa foral poidan autoliquidar e ingresar en Territorio Común o mencionado pagamento fraccionado foral, procedeuse a modificar a Orde HFP/227/2017, do 13 de marzo, pola que se aproba o modelo 202 e o modelo 222. Desta forma os contribuíntes sometidos a normativa foral que tributen conxuntamente á Administración do Estado e ao foral, poderán utilizar estes mesmos modelos indicando que a normativa que aplican é o foral.

De forma adicional, e para permitir que tecnicamente os contribuíntes sometidos a normativa foral do País Vasco poidan presentar estas autoliquidacións de acordo co período de ingreso e domiciliación establecida na súa propia norma foral creouse un novo recadro do período anual.

De acordo co anterior, os contribuíntes sometidos a normativa de territorio foral de Navarra marcarán 2P como clave período. Os contribuíntes sometidos a normativa de territorio foral de Guipúscoa, Biscaia ou Áraba, marcarán 0A como clave período.

Así mesmo, indicar que para o caso de contribuíntes que, estando sometidos a normativa foral, tributen conxuntamente a ambas as dúas administracións, foral e estatal, o prazo de presentación electrónica das autoliquidacións do modelo 202 e do modelo 222 cando se pretenda domiciliar o pagamento, finalizará 5 días naturais antes do aprobado pola normativa foral para a súa presentación.

Para ter en conta:

A presentación do modelo 202 será obrigatoria en todo caso, incluso no suposto de que non resulte cantidade algunha a ingresar por tal concepto, para aquelas entidades que teñan a consideración de gran empresa (é dicir, aquelas cuxo importe neto da cifra de negocios sexa superior a 6 millóns de euros durante os doce meses anteriores á data en que se inicie o período impositivo a conta de que se deban efectuar os correspondentes pagamentos fraccionados.).

Para o resto de entidades non será obrigatoria a presentación do modelo 202 cando non deba efectuarse ingreso algún en concepto de pagamento fraccionado.

Non obstante, as agrupacións españolas de interese económico e unións temporais de empresas acollidas ao réxime especial regulado no Capítulo II do Título VII da LIS en que a porcentaxe de participación nas mesmas, na súa totalidade, corresponda a socios ou membros residentes en territorio español ou non residentes en territorio español con establecemento permanente no mesmo, non estarán obrigadas a presentar o modelo 202 en ningún caso.

As entidades a que se refiren os apartados 4 e 5 do artigo 29 da LIS , para períodos impositivos iniciados a partir do 1 de xaneiro de 2016 non están obrigados a efectuar pagamentos fraccionados nin a presentar as declaracións correspondentes.

A presentación do modelo 202 realizarase exclusivamente por vía electrónica.

Os contribuíntes que tributen polo Imposto sobre Sociedades de forma conxunta á Administración do Estado e ás Deputacións Forais do País Vasco e / ou á Comunidade Foral de Navarra, tanto se se encontran sometidos á normativa do Estado coma se o están á normativa foral, que efectúen a presentación do modelo 202 ante a Administración do Estado, realizarán esta exclusivamente por vía telemática.