Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

B) Cálculo do pagamento fraccionado: modalidade artigo 40.3 da LIS

Recadro 04. Resultado contable (despois do IS)

Consignarase no recadro [04] o resultado da conta de perdas e ganancias despois do Imposto sobre Sociedades.

Casillas 05 e 06. Corrección por Imposto sobre Sociedades

No recadro do recadro [05] consignarase o importe correspondente aos aumentos ao resultado da conta de Perdas e Ganancias por Imposto sobre Beneficios e no recadro [06] o correspondente ás diminucións.

Recadro 37. Reversión do 30 por cento do importe dos gastos de amortización contable (excluídas empresas de reducida dimensión)

Consignarase no recadro [37] o importe correspondente ás diminucións pola reversión dos axustes que durante os períodos impositivos iniciados en 2013 e 2014, efectuaron as entidades que non teñen a consideración de reducida dimensión e que como consecuencia do previsto no artigo 7 da Lei 16/2012, do 27 de decembro, tiveron que consignar un aumento ao resultado da conta de Perdas e Ganancias.

No recadro [07] consignarase o importe correspondente ao total de aumentos ao resultado da conta de Perdas e Ganancias agás a corrección por imposto sobre Sociedades, e no recadro do recadro [08] o correspondente ás diminucións, agás a corrección correspondente ao imposto sobre Sociedades e a reversión do axuste pola limitación das amortizacións fiscalmente deducibles practicada nos exercicios anteriores.

Casillas 38 e 39. Totais correccións ao resultado contable

Recolleranse nestes recadros os totais de aumentos e diminucións, respectivamente, polas correccións anteriores, de recadros [05], [37] e [07], e [06] e [08].

Son importes calculados:

  • recadro [38] = recadro [05] + recadro [07]
  • recadro [39] = recadro [06] + recadro [37] + recadro [08]

Recadro 13. Base Impoñible previa

É un importe calculado que se calcula coa seguinte fórmula:

recadro [13] = recadro [04] + recadro [38] - recadro [39]

Recadro 44. Remanente reserva de capitalización non aplicada por insuficiencia de base

Unicamente consignarán este recadro os contribuíntes cuxo tipo de gravame correspóndase co previsto nos apartados 1 ou 6 do artigo 29 da LIS, cando se dean os requisitos

previstos no artigo 25.1 da LIS , e sempre que non se puidese reducir a totalidade do 10 por cento do incremento de fondos propios na declaración do Imposto sobre Sociedades (modelo 200), podendo aplicar desta maneira, o remanente pendente por insuficiencia de cota de cantidades correspondentes a anos anteriores.

Neste sentido, a redución na base impoñible dun determinado período impositivo relativa á reserva de capitalización, correspóndese co 10 por cento do incremento dos fondos propios, para cuxa determinación resulta imprescindible que se producise o peche do exercicio. Isto significa que a aplicación da reserva de capitalización non pode terse en conta na determinación da base impoñible aplicable aos pagamentos fraccionados, xa que o período impositivo non haberá concluído e non haberá tido lugar o peche do exercicio, non se haberá podido determinar o posible incremento de fondos propios que determinaría a redución da base impoñible. Iso só poderase determinar na declaración do correspondente período impositivo que, de acordo co artigo 124.1 da LIS , presentarase no prazo dos 25 días naturais seguintes aos 6 meses posteriores á conclusión do período impositivo.

En consecuencia, nos pagamentos fraccionados non poderá figurar unha redución por este concepto (reserva de capitalización) na parte da base impoñible a partir da que se determinan tales pagamentos fraccionados. Pola contra, si poderá figurar unha redución pola reserva de capitalización, pero correspondente ás cantidades pendentes de aplicación da redución de anos anteriores, que é o que figurará neste recadro, en concepto de remanente de reserva de capitalización non aplicada por insuficiencia de base.

Recadro 14. Compensación de bases impoñibles negativas de períodos anteriores

Consignarase o importe das bases impoñibles negativas de períodos anteriores que son obxecto de compensación para os efectos desta declaración. Toma o valor cero se o recadro [13] – recadro [44] é negativa ou cero.

A compensación de bases impoñibles negativas de períodos anteriores está limitada ao 70 por cento da base impoñible previa á aplicación da reserva de capitalización establecida no artigo 25 da LIS e á súa compensación. Non obstante, e tal e como establece a disposición adicional décimo quinta da LIS , para os contribuíntes cuxo importe neto da cifra de negocios sexa polo menos de 20 millóns de euros durante os 12 meses anteriores á data en que se inicie o período impositivo, os límites establecidos en artigo 11.12, no primeiro parágrafo do artigo 26.1, na letra e) do artigo 62.1 e nas letras d) e e) do artigo 67, da LIS substituiranse polos seguintes:

  • O 50 por cento, cando nos referidos 12 meses o importe neto da cifra de negocios sexa polo menos de 20 millóns de euros pero inferior a 60 millóns de euros.

  • O 25 por cento, cando nos referidos 12 meses o importe neto da cifra de negocios sexa polo menos de 60 millóns de euros.

En todo caso, poderanse compensar no período impositivo bases impoñibles negativas ata o importe de 1 millón de euros.

A limitación á compensación de bases impoñibles negativas indicadas anteriormente, non resultará de aplicación no importe das rendas correspondentes a quitacións e esperas consecuencia dun acordo cos acredores do contribuínte. As bases impoñibles negativas que sexan obxecto de compensación coas devanditas rendas non se terán en consideración respecto do importe de 1 millón de euros a que se refire o parágrafo anterior.

Casillas 45 e 46. Reserva de nivelamento (art. 105 LIS) (só entidades do art. 101 LIS)

A reserva de nivelamento é un incentivo fiscal aplicable ás entidades de reducida dimensión (aquelas cuxo importe da cifra de negocios habida no período impositivo inmediato anterior sexa inferior a 10 millóns de euros) que apliquen o tipo de gravame previsto no primeiro parágrafo do artigo 29.1 da LIS . Neste sentido, nas correccións ao resultado contable non está incluída a cantidade correspondente á reserva de nivelamento.

Tras as correccións ao resultado contable, óbténse unha base impoñible previa, sobre a que se aplicaría, se é o caso, o remanente de reserva de capitalización non aplicado por insuficiencia de base e posteriormente realizaríase a compensación de bases impoñibles negativas, e óbténse a base impoñible, sobre a que, se é o caso, aplicaríase a reserva de nivelamento, que ten que terse en conta para os efectos dos pagamentos fraccionados, tal e como sinala o apartado 4 do artigo 105 da LIS e a cal pode minorar ou adicionar esa base impoñible. Así e sempre que se cumpran os requisitos previstos no artigo 105, poderase minorar a base impoñible positiva (sempre que non supere o importe de 1 millón de euros) en ata o 10 por cento do seu importe. En caso de minorar a base impoñible, deberá de dotarse unha reserva con cargo aos resultados positivos do exercicio polo importe da devandita minoración. Así o importe de minoración, deberase de incluír no recadro [46].

Estas cantidades, se adicionarán á base impoñible dos períodos impositivos que conclúan nos 5 anos inmediatos e sucesivos á finalización do período impositivo en que se realice a devandita minoración, se o contribuínte ten unha base impoñible negativa e ata o importe da mesma. O importe de adición, deberase de incluír no recadro [45].

Por último, hai que ter en conta que as sociedades cooperativas que, se é o caso, cumpran os requisitos para aplicar este incentivo fiscal non cubrirán estes recadros. Aplicarase con posterioridade a aplicar o tipo de gravame, cumprindo que se converta o importe da mesma a cota, en función do tipo de gravame que corresponda.

Base do pagamento fraccionado

Constituirá a base do pagamento fraccionado, a parte da base impoñible do período dos 3, 9 ou 11 primeiros meses de cada ano natural determinada segundo as normas previstas nesta Lei. Os contribuíntes cuxo período impositivo non coincida co ano natural realizarán o pagamento fraccionado sobre a parte da base impoñible correspondente aos días transcorridos desde o inicio do período impositivo ata o día anterior ao inicio de cada un dos períodos de ingreso do pagamento fraccionado.

  1. B.1) Caso xeral (empresas con porcentaxe única)
  2. B.2) Casos específicos (entidades con máis dunha porcentaxe)