Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Formalización do modelo 200

En aplicación do que se dispón no artigo 36.2 da LIS, os contribuíntes deberán consignar no recadro [01039] «Deducións por producións cinematográficas estranxeiras (art. 36.2 LIS)» da páxina 14 do modelo 200, o importe da dedución por producións cinematográficas estranxeiras que apliquen no período impositivo obxecto de declaración

Para ter en conta:

No caso de que por insuficiencia de cota na aplicación desta dedución solicítese o seu aboamento á Administración tributaria nos termos previstos no artigo 39.3 da LIS , a devandita solicitude deberá realizarse seguindo o procedemento que se detalla no apartado «Líquido a ingresar ou a devolver» deste Capítulo 6.