Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Integración na base impoñible dos gastos non deducibles fiscalmente

O artigo 11.12 da  LIS establece que as dotacións por deterioración dos créditos ou outros activos derivados das posibles insolvencias dos debedores non vinculados co contribuínte, non debidos por entidades de dereito público e cuxa deducibilidade non se produza por aplicación do que se dispón no artigo 13.1.a) desta Lei, así como os derivados da aplicación dos apartados 1 e 2 do artigo 14 desta Lei, correspondentes a dotacións ou achegas a sistemas de previsión social e, se é o caso, prexubilación, que xerasen activos por imposto diferido, aos que resulte de aplicación o dereito establecido no artigo 130 desta Lei, integraranse na base impoñible de acordo co que se establece nesta Lei, co límite do 70 por cento da base impoñible positiva previa á súa integración, á aplicación da reserva de capitalización establecida no artigo 25 desta Lei e á compensación de bases impoñibles negativas.

Neste artigo regúlase a integración na base impoñible dunha serie de gastos que non foron deducibles fiscalmente no período impositivo en que se contabilizaron por aplicación dos criterios de imputación establecida pola normativa do Imposto sobre Sociedades, e que por ese motivo, xeraron activos por imposto diferido susceptibles de converterse en crédito esixible fronte á Administración Tributaria. A integración na base impoñible destes gastos non deducibles fiscalmente, deberase realizar tendo en conta os límites que se explican no apartado seguinte.

Formalización do modelo 200

Para integrar na base impoñible estes gastos non deducibles fiscalmente conforme establécese no artigo 11.12 da LIS , haberá que realizar unha serie de axustes que se recollerán nos recadros [00415] e [00211] «Perdas por deterioración do art. 13.1 LIS e provisións e gastos (arts. 14.1 e 14.2 LIS) aos que se refire o art. 11.12 e DT 33ª.1 LIS» da páxina 12 do modelo 200:

 • No recadro [00415] de aumentos débese consignar o importe das dotacións ás que se refire o artigo 11.12 da LIS que teñen a consideración de gasto contable no período impositivo obxecto de declaración, pero que non son deducibles fiscalmente segundo o previsto nos artigos 13.1.a), 14.1 e 14.2 da LIS .

 • Cando en períodos impositivos posteriores prodúzanse as circunstancias recollidas nos artigos 13.1.a), 14.1 e 14.2 da LIS para que estes gastos sexan fiscalmente deducibles, deberase realizar un axuste negativo no recadro [00211].

  Para ter en conta:

  Para os períodos impositivos iniciados a partir do 1 de xaneiro de 2019, deberase incluír na páxina 21 do modelo 200, información sobre o importe neto da cifra de negocios dos doce meses anteriores á data de inicio do período impositivo, para os efectos de determinar a aplicación dos límites establecidos no artigo 11.12 da LIS .

  Con esta finalidade, ao cubrir o recadro [00211] abrirase unha xanela de desagregación (agás nos supostos que xa se cumprimentase previamente o cadro da páxina 21 do modelo 200), en que o contribuínte deberá indicar se o importe neto da cifra de negocios durante os doce meses anteriores á data de inicio do período impositivo foi inferior a 20 millóns, polo menos de 20 millóns de euros, pero inferior a 60 millóns ou polo menos de 60 millóns de euros. A opción marcada polo contribuínte trasladarase ao cadro «Importe neto da cifra de negocios dos doce meses anteriores á data de inicio do período impositivo» da páxina 21 do modelo 200.

  A opción marcada polo contribuínte tera en contase tamén para determinar os límites no cálculo da compensación de bases impoñibles negativas, da compensación de cotas negativas por perdas das cooperativas e das deducións por dobre imposición, polo que unha vez cumprimentado o cadro da páxina 21 do modelo 200, non se volverá a mostrar noutras pantallas.

  Lembre:

  Nestes recadros [00415] e [00211] «Perdas por deterioración do art. 13.1 LIS e provisións e gastos (arts. 14.1 e 14.2 LIS) aos que se refire o art. 11.12 e DT 33ª.1 LIS» débese consignar as dotacións ás que se refire o artigo 11.12 da LIS , pero sen ter en conta os límites de integración na base impoñible destes gastos establecidos no devandito artigo. Estes límites incluiranse nos recadros [00416] e [00543] «Aplicación do límite do art. 11.12 LIS ás perdas por deterioración do art. 13.1 LIS e provisións e gastos (art. 14.1 e 14.2 LIS)» da páxina 12 do modelo 200, da forma que se explica no apartado seguinte.

  Estes recadros [00415] e [00211] non deben ser cumprimentadas polas sociedades cooperativas, que, no seu lugar, cubrirán os recadros [00210] e [00480] «Perdas por deterioración do art. 13.1 LIS e provisións e gastos (art. 14.1 e 14.2 LIS) aos que se refire o art. 11.12 LIS (convertida en cota)» da páxina 14 do modelo 200.