Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Ámbito de aplicación das especialidades

Os porcentaxes de dedución incrementados e demais especialidades do artigo 94 da Lei 20/1991, só aplicaranse sobre o novo sistema de deducións establecidas no Capítulo IV do Título VI da LIS, alí onde sexa equivalente co sistema de deducións do artigo 26 da Lei 61/1978, do 27 de decembro, do Imposto sobre Sociedades.

O fundamento xurídico desta afirmación é o seguinte:

  1. O artigo 94.1 da Lei 20/1991, do 7 de xuño, establece que sobre o Réxime Xeral de dedución do artigo 26 da Lei 61/1978, do 27 de decembro, aplicaranse unhas porcentaxes e límites de dedución incrementada, sempre que os investimentos se realicen nas Canarias.

  2. A disposición transitoria cuarta da Lei 19/1994, do 6 de xullo, de modificación do Réxime Económico e Fiscal das Canarias, establece no seu parágrafo primeiro que no suposto de supresión do Réxime Xeral de Dedución por Investimentos regulados pola Lei 61/1978, do 27 de decembro, a súa aplicación futura nas illas Canarias, mentres non se estableza un sistema substitutivo equivalente, continuará realizandose conforme á normativa vixente no momento da supresión.

  3. O artigo 26 da Lei 61/1978, do 27 de decembro foi derrogado pola Lei 43/1995, do 27 de decembro, do Imposto sobre Sociedades, que introduciu no seu lugar, as deducións para incentivar a realización de determinadas actividades no Capítulo IV do seu Título VI (actualmente, estas deducións encóntranse reguladas no Capítulo IV do Título VI da LIS ).