Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Exclusións do concepto de investigación e desenvolvemento e de innovación tecnolóxica

Non se considerarán actividades de investigación e desenvolvemento nin de innovación tecnolóxica:

 1. As actividades que non impliquen unha novidade científica ou tecnolóxica significativa, en particular:

  1. Os esforzos rutineiros para mellorar a calidade de produtos ou procesos.

  2. A adaptación dun produto ou proceso de produción xa existente aos requisitos específicos impostos por un cliente.

  3. Os cambios xornais ou de tempada, agás os mostrarios téxtiles e da industria do calzado, do curtido, da marroquinaría, do xoguete, do moble e da madeira.

  4. As modificacións estéticas ou menores de produtos xa existentes para diferenciaros doutros similares.

 2. As actividades de produción industrial e provisión de servizos ou de distribución de bens e servizos, en particular:

  1. A planificación da actividade produtiva: a preparación e o inicio da produción, incluíndo o reglaje de ferramentas e aqueloutras actividades distintas das descritas no apartado «Base da dedución »do apartado «1. Actividades de Innovación Tecnolóxica».

  2. A incorporación ou modificación de instalacións, máquinas, equipos e sistemas para a produción que non estean afectados a actividades cualificadas como de investigación e desenvolvemento ou de innovación.

  3. A solución de problemas técnicos de procesos produtivos interrompidos.

  4. O control de calidade e a normalización de produtos e procesos.

  5. A prospección en materia de ciencias sociais e os estudos de mercado.

  6. O establecemento de redes ou instalacións para a comercialización.

  7. O adestramento e a formación do persoal relacionada coas devanditas actividades.

 3. A exploración, sondaxe, ou prospección de minerais e hidrocarburos.