Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Documentación específica do contribuínte

Tanto as persoas ou entidades vinculadas como os establecementos permanentes de entidades non residentes en territorio español, deberán manter a disposición da Administración tributaria, de acordo coa súa cifra de negocios, determinada documentación específica do contribuínte:

 1. Persoas ou entidades vinculadas cuxo importe neto da cifra de negocios, definido nos termos establecidos no artigo 101 da LIS, sexa igual ou superior a 45 millóns de euros.

  Segundo establece o artigo 16.1 do RIS, deberán dispor da seguinte documentación específica:

  1. Información do contribuínte.
  2. Información das operacións vinculadas.
  3. Información económico-financeira do contribuínte.
 2. Persoas ou entidades vinculadas cuxo importe neto da cifra de negocios, definido nos termos establecidos no artigo 101 da LIS , sexa inferior a 45 millóns de euros.

  Segundo establece o artigo 16.4 do RIS , a documentación específica de que deben dispor terá o seguinte contido simplificado:

  1. Descrición da natureza, características e importe das operacións vinculadas.

  2. Nome e apelidos ou razón social ou denominación completa, domicilio fiscal e número de identificación fiscal do contribuínte e das persoas ou entidades vinculadas coas que se realice a operación.

  3. Identificación do método de valoración utilizada.

  4. Comparables obtidos e valor ou intervalos de valores derivados do método de valoración utilizada.

  Segundo o que se dispón no artigo 16.5 do RIS , o contido simplificado da documentación específica mencionado anteriormente non resultará de aplicación ás seguintes operacións:

  1. As realizadas por contribuíntes do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas, no desenvolvemento dunha actividade económica, á que resulte de aplicación o método de estimación obxectiva con entidades en que aqueles ou a seus cónxuxes, ascendentes ou descendentes, de forma individual ou conxuntamente entre todos eles, teñan unha porcentaxe igual ou superior ao 25 por cento do capital social ou dos fondos propios.

  2. As operacións de transmisión de negocios.

  3. As operacións de transmisión de valores ou participacións representativas da participación nos fondos propios de calquera tipo de entidades non admitidas a negociación nalgún dos mercados regulados de valores, ou que estean admitidos a negociación en mercados regulados situados en países ou territorios cualificados como paraísos fiscais.

  4. As operacións de transmisión de inmobles.

  5. As operacións sobre activos intanxibles.

  No suposto das entidades que reúnen os requisitos no referente á cifra de negocios das empresas de reducida dimensión do artigo 101 da LIS ou persoas físicas e non se trate de operacións realizadas con persoas ou entidades residentes en países ou territorios considerados como paraísos fiscais, as obrigas específicas de documentación non deberán incorporar a análise de comparabilidade a que se refire o artigo 17 do RIS .

 3. Persoas ou entidades que reúnen os requisitos das empresas de reducida dimensión do artigo 101 da LIS .

  Segundo establece o último parágrafo do artigo 16.4 do RIS respecto destas persoas ou entidades, esta documentación específica poderase entender cumprimentada a través do documento normalizado elaborado para ese fin por Orde do ministro de Facenda.

  En relación a esta documentación, estas persoas ou entidades non están obrigadas a achegar a información sobre os comparables a que se refire a letra d) do artigo 16.4 do RIS , polo que a documentación específica que deben presentar, terá un contido supersimplificado.

  Formalización do modelo 200

  En virtude do que se dispón no citado artigo 16.4 do RIS , estas persoas ou entidades poderán cumprir coa obriga de presentar a citada documentación específica, presentando o documento normalizado aprobado para ese fin pola disposición final única da Orde HAP/871/2016, do 6 de xuño, e que figura como Anexo V da mesma.

  Este documento normalizado presentarase por vía electrónica previamente á presentación da declaración do Imposto, a través do formulario de documentación específica de operacións con persoas ou entidades vinculadas, dispoñible na Sede electrónica da Axencia Estatal de Administración Tributaria (enderezo electrónico https://sede.agenciatributaria.gob.es ).

  No caso de que a entidade presente este formulario, deberá consignar no apartado «Presentación de documentación previa na sede electrónica» da páxina 21 do modelo 200, o Número de Referencia de Sociedades (NRS) correspondente á documentación presentada.