Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Ámbito de aplicación

Poderán aplicar este incentivo fiscal os contribuíntes que se indican a continuación:

  • Os que tributen ao tipo xeral do 25 por cento previsto no artigo 29.1 da LIS.

    Dentro deste tipo xeral inclúense tamén as entidades de nova creación que realicen actividades económicas e que tributen ao tipo do 15 por cento no primeiro período impositivo en que a base impoñible resulte positiva e o seguinte.

  • As entidades de crédito, así como as entidades que se dediquen á exploración, investigación e explotación de depósitos e almacenaxes subterráneas de hidrocarburos que aplican un tipo de gravame do 30 por cento, segundo o previsto no artigo 29.6 da LIS .