Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Formalización do cadro «Conversión de activos por imposto diferido en crédito esixible fronte á Administración tributaria» (art. 130, DÁ 13ª e DT 33 LIS) (páxina 20 ter do modelo 200)

En relación ao procedemento de conversión de activos por imposto diferido en crédito esixible fronte á Administración tributaria, o contribuínte deberá cubrir o cadro «Conversión de activos por imposto diferido en crédito esixible fronte á Administración tributaria (art. 130, 13ª e DT 33 LIS)» da páxina 20 ter do modelo 200, da forma en que se detalla a continuación:

1. Activos por imposto diferido (AID). DT 33ª e DÁ 13ª LIS

Na disposición transitoria trixésimo terceira da LIS establécese un réxime transitorio para a conversión dos activos por imposto diferido xerados en períodos impositivos iniciados con anterioridade a 1 de xaneiro de 2016 en crédito esixible fronte á Administración tributaria.

Na devandita disposición establécese un tratamento distinto ao exercicio do dereito de conversión en crédito esixible ante a Administración tributaria regulada no artigo 130 da LIS para estes activos, segundo o seu período de xeración:

• Activos por imposto diferido xerados antes do 1 de xaneiro de 2008

No apartado 1 da disposición transitoria trixésimo terceira da LIS establécese que estes activos terán dereito á conversión en crédito esixible ante a Administración tributaria con independencia do importe da cota líquida positiva do período impositivo en que se xeraron.

• Activos por imposto diferido xerados nos períodos transcorridos entre 2008 e 2015

No apartado 2 da disposición transitoria trixésimo terceira da LIS establécese que no caso de que a diferenza entre o importe dos activos por imposto diferido a que se refire o apartado 1 da devandita disposición e a suma agregada das cotas líquidas positivas deste Imposto, correspondentes aos períodos impositivos transcorridos entre os anos 2008 e 2015 sexa positiva, a aplicación do que se dispón no artigo 130 da LIS requirirá que a entidade satisfaga, respecto da devandita diferenza, a prestación patrimonial por conversión de activos por imposto diferido en crédito esixible fronte á Administración tributaria. A devandita prestación deberá ser satisfeita en todos os períodos impositivos en que se rexistren os referidos activos por imposto diferido.

A prestación patrimonial está regulada na disposición adicional décimo terceira da LIS , que establece que o importe da prestación será o resultado de aplicar o 1,5 por cento ao importe total dos devanditos activos existente o último día do período impositivo correspondente ao Imposto sobre Sociedades da entidade.

A devandita prestación se devengará o día de inicio do prazo voluntario de declaración por este Imposto, coincidindo o seu prazo de ingreso co establecido para a autoliquidación e ingreso deste Imposto.

O ingreso da prestación patrimonial realizarase mediante a presentación do modelo 221 de autoliquidación da prestación patrimonial por conversión de activos por imposto diferido en crédito esixible fronte á Administración tributaria, aprobada pola Orde HFP/550/2017, do 15 de xuño.

Por último, en relación aos contribuíntes que apliquen o que se dispón nesta disposición transitoria trixésimo terceira da LIS , o apartado 6 da devandita disposición transitoria trixésimo terceira da LIS establece para estes contribuíntes a obriga de subministrar a seguinte información:

 1. Importe total dos activos por imposto diferido a que se refire o apartado 1 desta disposición.

 2. Importe total da suma agregada das cotas líquidas positivas deste Imposto, correspondentes aos períodos impositivos transcorridos entre os anos 2008 e 2015.

 3. Importe total e ano de xeración dos activos por imposto diferido a que se refire a letra a) anterior, aos que, pola súa parte, resúltelles de aplicación o apartado 2 desta disposición.

 4. Importe total e ano de xeración dos activos por imposto diferido a que se refire a letra a) anterior aos que non resulte de aplicación o apartado 2 desta disposición, especificando, se é o caso, os derivados da aplicación do apartado 4 desta disposición.

Formalización no modelo 200 do apartado «Activos por imposto diferido (AID). DT 33ª e DÁ 13ª LIS»

Para cumprir coa obriga mencionada nos parágrafos anteriores, os contribuíntes deben cubrir este apartado da forma que se detalla a continuación:

 • Na columna «Importe total AID pendentes de aplicación a principio do período (DT 33ª.1 e 6 a) LIS)», consignarase nos recadros [01524] e [01529] o importe total dos activos por imposto diferido xerados nos períodos impositivos 2007 e anteriores e nos transcorridos entre 2008 e 2015, respectivamente, que estean pendentes de aplicación ao principio do período impositivo obxecto de declaración, nos termos establecidos no apartado 1 e na letra a) do apartado 6 da disposición transitoria trixésimo terceira da LIS .

 • Na columna «Cota líquida positiva» consignarase no recadro [01530], o importe da suma agregada das cotas líquidas positivas do Imposto sobre Sociedades correspondentes aos períodos impositivos transcorridos entre os anos 2008 e 2015.

  Para ter en conta:

  A formalización do recadro correspondente á fila «2007 e anteriores» queda bloqueada, debido a que segundo o que se dispón no apartado 1 da disposición transitoria trixésimo terceira da LIS , o dereito á conversión dos activos por imposto diferido xerados neses períodos pódese exercer con independencia do importe da cota líquida positiva do período en que se xeraron.

  Tamén queda bloqueada a formalización do recadro correspondente ao total desta columna.

 • Na columna «AID aplicados no período (por integración de dotacións na liquidación)», consignarase nos recadros [01525] e [01590] o importe dos activos por imposto diferido xerados antes do 1 de xaneiro de 2008 e nos transcorridos entre 2008 e 2015, respectivamente, que se apliquen no período impositivo obxecto de declaración por integración na base impoñible das dotacións que os xeraron nos termos establecidos polo artigo 11.12 da LIS .

 • Na columna «AID convertidos en crédito esixible no período », consignarase nos recadros [01526] e [01591] o importe dos activos por imposto diferido xerados antes do 1 de xaneiro de 2008 e nos transcorridos entre 2008 e 2015, respectivamente, convertidos en crédito esixible no período impositivo obxecto de declaración nos termos establecidos polo artigo 130 da LIS .

Dentro deste apartado «Activos por imposto diferido (AID). DT 33ª e DÁ 13ª LIS», no bloque «AID pendentes de aplicación en períodos futuros», consignaranse os importes correspondentes aos activos por imposto diferido que non se aplicaron ou convertido no período impositivo obxecto de declaración e que, polo tanto, quedan pendentes da súa aplicación en períodos futuros:

 • Na columna «Con prestación patrimonial (DT 33ª.6 c) LIS)», consignarase do importe total dos activos por imposto diferido consignados na columna «Importe total AID pendentes de aplicación a principio do período (DT 33ª.1 e 6 a) LIS)», sobre o que se deberá detraer aquelas cantidades correspondentes aos activos por imposto diferido que fosen aplicadas no período (por integración de dotacións na liquidación) e os activos por imposto diferido convertidos en crédito esixible no período, o importe sobre o que corresponda satisfacer a prestación patrimonial por conversión dos devanditos activos nos termos establecidos no apartado 2 da disposición transitoria trixésimo terceira da LIS .

  Con esta finalidade, no recadro [01531] consignarase o importe sobre o que corresponda satisfacer a prestación patrimonial pola conversión dos activos por imposto diferido xerados nos períodos impositivos transcorridos entre 2008 e 2015.

  Para ter en conta:

  A formalización do recadro correspondente á fila «2007 e anteriores» queda bloqueada, debido a que, segundo o que se dispón na disposición transitoria trixésimo terceira da LIS , os activos por imposto diferido xerados en exercicios anteriores a 1 de xaneiro de 2008, poden converterse en crédito esixible sen ter que satisfacer a prestación patrimonial.

 • Na columna «Sen prestación patrimonial (DT 33ª.6 d) LIS)» consignarase do importe total dos activos por imposto diferido consignados na columna «Importe total AID pendentes de aplicación a principio do período (DT 33ª.1 e 6 a) LIS)», sobre o que se deberá detraer aquelas cantidades correspondentes aos activos por imposto diferido que fosen aplicadas no período (por integración de dotacións na liquidación) e os activos por imposto diferido convertidos en crédito esixible no período, o importe sobre o que non corresponda satisfacer a prestación patrimonial por conversión dos devanditos activos nos termos establecidos nos apartados 1 e 2 da disposición transitoria trixésimo terceira da LIS .

  Con esta finalidade, nos recadros [01527] e [01532] consignarase todo o importe sobre o que non corresponde satisfacer a prestación patrimonial por conversión dos activos por imposto diferido xerados nos períodos impositivos iniciados antes do 1 de xaneiro de 2008 e nos transcorridos entre 2008 e 2015, respectivamente.

 • Na columna «Sen prestación patrimonial. Minoración prestación por exceso cota outros períodos iniciados a partir de 2016 (DT 33ª.4 e 6 d) LIS)» consignarase no recadro [01533] o importe dos activos por imposto diferido xerados nos períodos impositivos transcorridos entre 2008 e 2015 que deriven da aplicación do apartado 4 da disposición transitoria trixésimo terceira da LIS .

  Nesta columna consignarase aquela parte dos activos por imposto diferido que na súa orixe estaban obrigados por aplicación do que se dispón no apartado 2 da disposición transitoria trixésimo terceira da LIS , a satisfacer a prestación patrimonial para poder ser convertidos en crédito esixible fronte á Administración tributaria, e que como consecuencia da aplicación do apartado 4 da devandita disposición, quedan fóra da obriga de satisfacer a devandita prestación.

  Para ter en conta:

  Con respecto á aplicación do exceso de cota líquida positiva xerada nun determinado período fronte aos activos por imposto diferido xerados no mesmo, regulado no parágrafo segundo do artigo 130.1 da LIS , que se apliquen a activos da mesma natureza xerada nos períodos impositivos de 2008 a 2015 (DT 33ª.4 da LIS), deberá consignarse no apartado «Exceso cota líquida positiva (art. 130.1 e DT 33ª.4 LIS)» da páxina 20 ter do modelo 200, na columna denominada «Exceso de cota líquida positiva aplicada en períodos impositivos de 2008 a 2015 (DT 33ª.4 LIS)» analizados por ano de xeración.

  A formalización do recadro correspondente á fila «2007 e anteriores» queda bloqueada, debido a que, segundo o que se dispón na disposición transitoria trixésimo terceira da LIS , os activos por imposto diferido xerados en exercicios anteriores a 1 de xaneiro de 2008, poden converterse en crédito esixible sen ter que satisfacer a prestación patrimonial.

 • Na columna «Importe total AID pendentes (DT 33ª.1 e 6 a) LIS)» consignarase o importe total dos activos por imposto diferido con dereito a conversión en crédito esixible segundo o que se dispón no artigo 130 e na disposición transitoria trixésimo terceira da LIS , que non se aplicasen no período impositivo obxecto de declaración por integración de dotacións na liquidación, nin se convertesen en crédito esixible no período, quedando polo tanto pendente de aplicación en períodos futuros. O seu importe resultará do agregamento das tres columnas anteriores, integrantes do bloque «AID pendentes de aplicación en períodos futuros».

  Con esta finalidade, nos recadros [01528] e [01534] consignarase o importe total dos devanditos activos xerados en períodos impositivos iniciados antes do 1 de xaneiro de 2008 e nos transcorridos entre 2008 e 2015, respectivamente.

2. Activos por imposto diferido (AID). Art. 130 LIS

Segundo establécese no primeiro parágrafo do artigo 130.1 da LIS para os períodos impositivos que se inicien a partir do 1 de xaneiro de 2016, os activos por imposto diferido correspondentes ás dotacións ás que se refire o artigo 11.12 da LIS poderán converterse nun crédito esixible fronte á Administración tributaria, por un importe igual á cota líquida positiva correspondente ao período impositivo de xeración daqueles , sempre que se de calquera das circunstancias seguintes sinaladas no artigo 130.2 da LIS :

 • Que o contribuínte rexistre perdas contables nas súas contas anuais, auditadas e aprobadas polo órgano correspondente.

  Neste suposto, o importe dos activos por imposto diferido obxecto de conversión estará determinado polo resultado de aplicar sobre o total dos mesmos, a porcentaxe que representen as perdas contables do exercicio respecto da suma de capital e reservas.

 • Que a entidade sexa obxecto de liquidación ou insolvencia xudicialmente declarada.

Segundo o que se dispón no segundo parágrafo do artigo 130.1 da LIS , cando o importe da cota líquida positiva dun determinado período impositivo sexa superior ao importe dos activos por imposto diferido xerados no mesmo a que se refire o primeiro parágrafo do artigo 130.1 da LIS , a entidade poderá ter o dereito á conversión en crédito esixible fronte á Administración tributaria previsto no artigo 130 da LIS , por un importe igual ao exceso, respecto daqueles activos da mesma natureza xerada en períodos impositivos anteriores ou nos 2 períodos impositivos posteriores.

Tamén se converterán nun crédito esixible fronte á Administración tributaria os activos por imposto diferido polo dereito a compensar en exercicios posteriores as bases impoñibles negativas, cando aqueles sexan consecuencia de integrar na base impoñible as dotacións por deterioración dos créditos ou outros activos derivados das posibles insolvencias dos debedores, así como as dotacións ou achegas a sistemas de previsión social e, se é o caso, prexubilación, que xeraron os activos por imposto diferido a que se fixo referencia no primeiro parágrafo deste apartado.

A conversión dos activos por imposto diferido referidos neste apartado nun crédito esixible fronte á Administración Tributaria producirase no momento da presentación da autoliquidación do Imposto sobre Sociedades correspondentes ao período impositivo en que se producisen as circunstancias sinaladas anteriormente.

A devandita conversión determinará que o contribuínte poida optar por solicitar o seu aboamento á Administración Tributaria ou por compensar os devanditos créditos con outras débedas de natureza tributaria de carácter estatal que o propio contribuínte xere a partir do momento da conversión, de acordo ao procedemento e no prazo establecidos no artigo 69 do RIS.

Por outra banda, os activos por imposto diferido poderán trocarse por valores de Débeda Pública, unha vez transcorrido o prazo de dezaoito anos, computado desde o último día do período impositivo en que se produza o rexistro contable de tales activos.

En relación aos contribuíntes que apliquen o que se dispón neste artigo 130 da LIS , o artigo 130.6 da LIS establece para os mesmos a obriga de subministrar a seguinte información:

 1. Importe total dos activos por imposto diferido correspondentes a dotacións por deterioración dos créditos ou outros activos derivados das posibles insolvencias dos debedores non vinculados co contribuínte, non debidos con entidades de dereito público e cuxa deducibilidade non se produza por aplicación do que se dispón no artigo 13.1.a) da LIS , así como os derivados da aplicación dos apartados 1 e 2 do artigo 14 da LIS , correspondentes a dotacións ou achegas a sistemas de previsión social e, se é o caso, prexubilación.

 2. Importe total e ano de xeración dos activos por imposto diferido a que se refire a letra a) anterior respecto dos cales a entidade ten o dereito establecido neste artigo, especificando aqueles a que se refire, se é o caso, o segundo parágrafo do artigo 130.1 da LIS .

 3. Importe total e ano de xeración dos activos por imposto diferido a que se refire a letra a) anterior respecto dos cales a entidade non ten o dereito establecido neste artigo.

Formalización no modelo 200 do apartado «Activos por imposto diferido (AID). Art. 130 LIS»

Para cumprir coa obriga mencionada nos parágrafos anteriores, os contribuíntes deben cubrir este apartado da forma que se detalla a continuación:

 • Na columna «Importe total AID (art. 130.6 a) LIS) pendentes de aplicación a principio do período/xerados no propio período», consignarase nos recadros [01542], [01552], [01754], [02100] e [02418], os importes dos activos por imposto diferido xerados en 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020, respectivamente, que estean pendentes de aplicar, nos termos do artigo 130.6 da LIS .

 • Na columna «Cota líquida positiva», consignarase nos recadros [01543], [01553], [01755], [02101] e [02419], os importes das cotas líquidas positivas do Imposto sobre Sociedades correspondentes a 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020, respectivamente.

Dentro deste apartado «Activos por imposto diferido (AID). Art. 130 LIS», o bloque «AID pendentes de aplicación a principio do período/xerados no propio período», cubrirase da seguinte forma:

 • Na columna «Con dereito a conversión en crédito esixible (art. 130.6 b) LIS)» consignarase nos recadros [01544], [01554], [01756], [02102] e [02420], o importe relativo aos activos por imposto diferido con dereito a conversión por un importe igual á cota líquida positiva correspondente aos períodos impositivos 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 de xeración dos mesmos, respectivamente, que son unha parte dos activos por imposto diferido do artigo 130.6 b) da LIS .

 • Na columna «Con dereito a conversión en crédito esixible por exceso cota outros períodos (art. 130.1 e 6 b) LIS) »consignarase nos recadros [01545], [01555], [01757], [02103] e [02421], o importe relativo aos activos por imposto diferido xerados en 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020, respectivamente, que adquirisen o dereito a conversión por aplicación do exceso de cota doutros períodos, tal e como establece o parágrafo segundo do artigo 130.1 da LIS , e cuxa formalización independente establece o artigo 130.6 b) da LIS .

  Para ter en conta:

  A aplicación destes excesos de cota líquida positiva correspondente a outros períodos debe reflectirse de forma correlativa na columna «Exceso de cota líquida positiva aplicada en períodos impositivos iniciados a partir de 2016 (art 130.1 parágrafo 2º LIS)» do apartado «Exceso de cota líquida positiva (art. 130.1 e DT 33ª.4 LIS)» que se encontra ao final da páxina 20 ter do modelo 200.

 • Na columna «Sen dereito a conversión en crédito esixible (art. 130. 6 c) LIS)» consignarase nos recadros [01546], [01556], [01758], [02104] e [02422], o importe total dos activos por imposto diferido xerados en 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020, respectivamente, sobre os que non se pode exercer o dereito de conversión en crédito esixible, segundo o que se dispón no artigo 130.6 c) da LIS .

 • Na columna «AID aplicados no período (por integración dotacións na liquidación)», consignarase nos recadros [01547], [01753], [01994] e [02267] o importe dos activos por imposto diferido aplicados pola integración na liquidación das dotacións correspondentes aos períodos impositivos 2016, 2017, 2018 e 2019, respectivamente, que a entidade tiña pendente de integrar ao principio do período obxecto de declaración.

 • Na columna «AID convertidos en crédito esixible no período »consignarase nos recadros [01548], [01557], [01759], [02105] e [02423], o importe dos activos por imposto diferido xerados en 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020, respectivamente, e convertidos en crédito esixible no período impositivo obxecto de declaración.

Dentro deste apartado «Activos por imposto diferido (AID). Art. 130 LIS», o bloque «AID pendentes de aplicación en períodos futuros», cubrirase da seguinte forma:

 • Na columna «Con dereito a conversión en crédito esixible (art. 130.6 b) LIS)» consignaranse os importes dos activos por imposto diferido pendentes de aplicación en períodos futuros que teñan dereito a conversión por suficiencia de cota líquida positiva correspondente ao período impositivo da súa xeración, de acordo co que se establece no parágrafo primeiro do artigo 130.1 da LIS .

  Son aqueles activos por imposto diferido recollidos na columna «Con dereito a conversión en crédito esixible (art. 130.6 b) LIS)» do bloque «AID pendentes de aplicación a principio do período/xerados no propio período, unha vez deducidos os activos por imposto diferido aplicados no período por integración de dotacións na liquidación e os activos por imposto diferido convertidos en crédito esixible no período.

  Con esta finalidade, nos recadros [01549], [01558], [01760], [02106] e [02424], consignarase o importe daqueles activos por imposto diferido xerados en 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020, respectivamente, pendentes de aplicación en períodos futuros, que teñan dereito a conversión por suficiencia de cota líquida positiva no período impositivo de xeración.

 • Na columna «Con dereito a conversión en crédito esixible por exceso cota outros períodos (art. 130.1 e 6 b) LIS)» consignaranse os importes dos activos por imposto diferido pendente de aplicación en períodos futuros que adquirisen o seu dereito a conversión por aplicación do exceso de cota líquida positiva doutro período.

  O seu importe vén da columna «Con dereito a conversión en crédito esixible por exceso de cota doutros períodos (art. 130.1 e 6 b) LIS)» do bloque «AID pendentes de aplicación a principio do período/xerados no propio período», unha vez deducidos os activos por imposto diferido aplicados no período por integración de dotacións na liquidación e os activos por imposto diferido convertidos en crédito esixible no período.

  Con esta finalidade, nos recadros [01550], [01559], [01761], [02107] e [02425], consignarase o importe dos activos por imposto diferido xerados en 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020, respectivamente, pendentes de aplicación en períodos futuros, que adquirisen o dereito de conversión por aplicación do exceso de cota líquida positiva correspondente a outros períodos impositivos.

 • Na columna «Sen dereito a conversión en crédito esixible (art. 130.6 c) LIS)», consignarase nos recadros [01551], [01560], [01762], [02108] e [02426], o importe total dos activos por imposto diferido xerados en 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020, respectivamente, e pendentes de aplicar en períodos futuros, sobre os que non se pode exercer o dereito de conversión en crédito esixible, segundo o que se dispón no artigo 130.6 c) da LIS .

Para ter en conta:

Na formalización de todo o apartado «Activos por imposto diferido (AID). Art. 130 LIS», débese ter en conta que os recadros correspondentes á fila «2020 (*)» só deben cubrirse no caso en que a entidade teña dotacións pendentes de integrar correspondentes a un período impositivo iniciado en 2020 anterior ao que agora é obxecto de declaración.

3. Conversión de activos por imposto diferido en crédito esixible fronte á Administración tributaria

Segundo o que se dispón no artigo 130.3 da LIS , a conversión dos activos por imposto diferido a que se refire o artigo 130.1 da LIS , producirase no momento da presentación da autoliquidación do Imposto sobre Sociedades correspondentes ao período impositivo en que se producisen as circunstancias seguintes descritas no artigo 130.2 da LIS :

 • Que o contribuínte rexistre perdas contables nas súas contas anuais, auditadas e aprobadas polo órgano correspondente.

  Neste suposto, o importe dos activos por imposto diferido obxecto de conversión estará determinado polo resultado de aplicar sobre o total dos mesmos, a porcentaxe que representen as perdas contables do exercicio respecto da suma de capital e reservas.

 • Que a entidade sexa obxecto de liquidación ou insolvencia xudicialmente declarada.

Tamén se converterán nun crédito esixible fronte á Administración tributaria os activos por imposto diferido polo dereito a compensar en exercicios posteriores as bases impoñibles negativas, cando aqueles sexan consecuencia de integrar na base impoñible as dotacións por deterioración dos créditos ou outros activos derivados das posibles insolvencias dos debedores, así como as dotacións ou achegas a sistemas de previsión social e, se é o caso, prexubilación, que xeraron os activos por imposto diferido a que se fixo referencia no primeiro parágrafo do artigo 130.1 da LIS .

A conversión dos activos por imposto diferido nun crédito esixible fronte á Administración Tributaria a que se refire o artigo 130.1 da LIS , determinará que o contribuínte poida optar por solicitar o seu aboamento á Administración Tributaria ou por compensar os devanditos créditos con outras débedas de natureza tributaria de carácter estatal que o propio contribuínte xere a partir do momento da conversión, de acordo ao procedemento e no prazo establecidos no artigo 69 do RIS .

Por outra banda, os activos por imposto diferido poderán trocarse por valores de Débeda Pública, unha vez transcorrido o prazo de dezaoito anos, computado desde o último día do período impositivo en que se produza o rexistro contable de tales activos.

Formalización no modelo 200 do apartado «Conversión de activos por imposto diferido en crédito esixible fronte á Administración tributaria»

Para cumprir co explicado nos parágrafos anteriores, os contribuíntes deben cubrir este apartado da forma que se detalla a continuación:

 • No recadro [00393] consignarase o importe correspondente á conversión en crédito esixible fronte á Administración tributaria dos devanditos activos por imposto diferido nos termos previstos nos apartados 1 e 2 do artigo 130 da LIS .

  O importe deste recadro deberá ser a suma dos recadros [01537] e da [01567].

 • No recadro [00150] consignarase o importe sobre o que o contribuínte optou por solicitar o aboamento dos activos por imposto diferido convertidos en crédito esixible fronte á Administración Tributaria.

 • No recadro [00506] consignarase o importe sobre o que o contribuínte optou por solicitar a compensación dos activos por imposto diferido convertidos en crédito esixible fronte á Administración Tributaria.

Para ter en conta:

En relación á formalización dos recadros [00393], [00150] e [00506], consulte os apartados relativos ao aboamento e á compensación por conversión de activos por imposto diferido en crédito esixible fronte á Administración tributaria.

4. Exceso cota líquida positiva (art. 130.1 e DT 33ª.4 LIS)

Como xa se comentou en apartados anteriores, o artigo 130.1 da LIS establece que os activos por imposto diferido correspondentes ás dotacións ás que se refire o artigo 11.12 da LIS , poderán converterse nun crédito esixible fronte á Administración tributaria, por un importe igual á cota líquida positiva correspondente ao período impositivo de xeración daqueles , sempre que se de calquera das circunstancias recollidas na o artigo 130.2 desta Lei.

O parágrafo segundo do artigo 130.1 da LIS establece que cando o importe da cota líquida positiva dun determinado período impositivo sexa superior ao importe dos activos por imposto diferido xerados no mesmo a que se refire o parágrafo anterior, a entidade poderá ter o dereito previsto neste artigo, por un importe igual ao exceso, respecto daqueles activos da mesma natureza xerada en períodos impositivos anteriores ou nos 2 períodos impositivos posteriores.

O apartado 4 da disposición transitoria trixésimo terceira da LIS establece que non obstante o disposto o segundo parágrafo do apartado 1 do artigo 130 da LIS , o exceso alí sinalado minorará, con carácter previo, o importe dos activos por imposto diferido respecto dos que se deba satisfacer a prestación patrimonial sinalada no apartado 2 desta disposición.

O apartado 2 da disposición transitoria trixésimo terceira da LIS establece que no caso de que a diferenza entre o importe dos activos por imposto diferido a que se refire o apartado 1 da devandita disposición e a suma agregada das cotas líquidas positivas deste Imposto, correspondentes aos períodos impositivos transcorridos entre os anos 2008 e 2015 sexa positiva, a aplicación do que se dispón no artigo 130 da LIS requirirá que a entidade satisfaga, respecto da devandita diferenza, a prestación patrimonial por conversión de activos por imposto diferido en crédito esixible fronte á Administración tributaria, nos termos establecidos na disposición adicional décimo terceira da LIS .

Formalización no modelo 200 do apartado «Exceso cota líquida positiva (art. 130.1 e DT 33ª.4 LIS)»

Para cumprir co explicado nos parágrafos anteriores, os contribuíntes deben cubrir este apartado da forma que se detalla a continuación:

 • Na columna «Exceso cota líquida positiva pendente a principio do período/xerado no propio período», nos recadros [01763], [02109] e [02427] consignarase o importe da cota líquida positiva que nos períodos impositivos correspondentes a 2018, 2019 e 2020, respectivamente, foi superior ao importe dos activos por imposto diferido xerados no mesmo e que está pendente de aplicar ao inicio do período impositivo obxecto de declaración.

 • Na columna «Exceso cota líquida positiva aplicada en períodos impositivos de 2008 a 2015 (DT 33ª.4 LIS)», tal como establece o apartado 4 da disposición transitoria trixésimo terceira da LIS , nos recadros [01764, [02110] e [02428] consignarase o importe do exceso de cota líquida positiva xerada en 2018, 2019 e 2020, respectivamente, e recollidas no período obxecto de declaración nos recadros [01763], [02109] e [02427], que minore o importe dos activos por imposto diferido correspondentes aos períodos impositivos transcorridos entre 2008 e 2015, respecto dos que se deba satisfacer a prestación patrimonial.

 • Na columna «Exceso cota líquida positiva aplicada en períodos impositivos iniciados a partir de 2016 (art. 130.1 parágrafo 2º LIS)», nos recadros [01765], [02111] e [02429] consignarase o importe do exceso da cota líquida positiva xerada en 2018, 2019 e 2020, respectivamente, que se aplique aos activos por imposto diferido xerados en períodos impositivos iniciados a partir do 1 de xaneiro de 2016 nos termos previstos no segundo parágrafo do artigo 130.1 da LIS .

 • Na columna «Exceso cota líquida positiva pendente de aplicación en períodos futuros», nos recadros [02112] e [02430] consignarase o importe do exceso da cota líquida positiva correspondente a 2019 e 2020 recollida nos recadros [02109] e [02427] da liquidación do período impositivo obxecto de declaración, pero non aplicada no devandito período polo que queda pendente de aplicación para períodos futuros.

Para ter en conta:

Na formalización de todo o apartado «Exceso cota líquida positiva (art. 130.1 e DT 33ª.4 LIS)», débese ter en conta que os recadros correspondentes á fila «2020 (*)» só deben cubrirse no caso en que a entidade teña dotacións pendentes de integrar correspondentes a un período impositivo iniciado en 2020, anterior ao que agora é obxecto de declaración.