Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Réxime fiscal das entidades de tenza de valores estranxeiros

As entidades acollidas a este réxime fiscal especial regulado no Capítulo XIII do Título VII da LIS, deberán incluír nos recadros [00385] e [00386] «Réxime fiscal entidades de tenza de valores estranxeiros (capítulo XIII do título VII LIS)» da páxina 13 do modelo 200, os axustes ao resultado contable que procedan en aplicación do devandito réxime especial.

En relación á aplicación deste réxime fiscal especial, a disposición transitoria trixésimo primeira da LIS establece un réxime transitorio, segundo o cal, as participacións adquiridas por entidades acollidas ao réxime fiscal especial de entidades de tenza de valores estranxeiros previsto no Capítulo XIV do Título VII do   RDLeg. 4/2004, segundo redacción vixente en períodos impositivos que se iniciasen con anterioridade a 1 de xaneiro de 2015, que tivesen un valor de adquisición superior a 6 millóns de euros sen cumprir o requisito de participación mínima establecido na letra a) do artigo 21.1 do citado RDLeg. 4/2004, poderán aplicar o réxime fiscal establecido no devandito artigo e no Capítulo XIII do Título VII da LIS , nos períodos impositivos que se inicien a partir do 1 de xaneiro de 2015.