Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Exención sobre a renda obtida na transmisión de valores de entidades residentes e non residentes en territorio español

O artigo 21.3 da LIS establece que a renda positiva obtida na transmisión da participación nunha entidade estará exenta cando se cumpra.

O requisito previsto na letra a) do artigo 21.1 da LIS o día en que se produza a transmisión.

Adicionalmente nos casos de transmisión de participacións de entidades non residentes, o requisito previsto na letra b) do artigo 21.1 da LIS que deberá cumprirse en todos e cada un dos exercicios de tenza da participación.

Exención parcial

 1. No caso de que o requisito previsto na letra b) do artigo 21.1 da LIS non se cumprise nalgún ou algúns dos exercicios de tenza da participación, a exención prevista neste apartado aplicarase de acordo coas seguintes regras:

  1. Respecto daquela parte da renda que se corresponda cun incremento neto de beneficios non distribuídos xerados pola entidade participada durante o tempo de tenza da participación, considerarase exenta aquela parte que se corresponda cos beneficios xerados naqueles exercicios en que se cumpra o requisito establecido na letra b) do artigo 21.1 da LIS .

  2. Respecto daquela parte da renda que non se corresponda cun incremento neto de beneficios non distribuídos xerados pola entidade participada durante o tempo de tenza da participación, a mesma entenderase xerada de forma lineal, agás proba en contrario, durante o tempo de tenza da participación, considerandose exenta aquela parte que proporcionalmente se corresponda coa tenza nos exercicios en que se cumprise o requisito establecido na letra b) do artigo 21.1 da LIS .

 2. No caso de transmisión da participación no capital ou nos fondos propios dunha entidade residente ou non residente en territorio español que, pola súa parte, participase en dous ou máis entidades respecto das que só nalgunha ou algunhas delas cumprísense os requisitos previstos nas letras a) ou b) do artigo 21.1 da LIS , a exención prevista neste apartado aplicarase de acordo coas seguintes regras:

  1. Respecto daquela parte da renda que se corresponda cun incremento neto de beneficios non distribuídos xerados polas entidades indirectamente participadas durante o tempo de tenza da participación, considerarase exenta aquela parte da renda que se corresponda cos beneficios xerados polas entidades en que se cumpra o requisito establecido na letra b) do artigo 21.1 da LIS .

  2. Respecto daquela parte da renda que non se corresponda cun incremento neto de beneficios non distribuídos xerados polas entidades indirectamente participadas durante o tempo de tenza da participación, considerarase exenta aquela parte que proporcionalmente sexa atribuíble ás entidades en que se cumprise o requisito establecido na letra b) do artigo 21.1 da LIS .

A parte da renda que non teña dereito á exención nos termos sinalados no artigo 21.3 da LIS integrarase na base impoñible, tendo dereito á dedución establecida no artigo 31 da LIS , en caso de proceder a súa aplicación, sempre que se cumpran os requisitos necesarios para iso. Non obstante, aos efectos do que se establece na letra a) do artigo 21.1 da LIS , tomarase exclusivamente o importe efectivo do satisfeito no estranxeiro por razón de gravame de natureza idéntica ou análoga a este Imposto, pola parte que proporcionalmente se corresponda coa renda que non teña dereito á exención correspondente a aqueles exercicios ou entidades respecto dos que non se cumprise o requisito establecido na letra b) do artigo 21.1 da LIS , en relación coa renda total obtida na transmisión da participación.

Rendas negativas

 1. Non se integrarán na base impoñible as rendas negativas derivadas da transmisión da participación nunha entidade, respecto da que se dalgunha das seguintes circunstancias:

  1. que se cumpran os requisitos establecidos no artigo 21.3 da LIS . Non obstante, o requisito relativo á porcentaxe de participación ou valor de adquisición, segundo corresponda entenderase cumprido cando o mesmo acadásese nalgún momento durante o ano anterior ao día en que se produza a transmisión.

  2. en caso de participación no capital ou nos fondos propios de entidades non residentes en territorio español, que non se cumpra o requisito establecido na letra b) do artigo 21.1 da LIS .

  No suposto de que os requisitos sinalados se cumpran parcialmente, nos termos establecidos no artigo 21.3 da LIS , o disposto anteriormente aplicarase de maneira parcial.

 2. Integraranse na base impoñible as rendas negativas derivadas da transmisión da participación en entidades respecto das que non se produzan ningunha das circunstancias previstas no punto anterior, coas seguintes especialidades:

  1. No caso de que a participación fose previamente transmitida por outra entidade que reúne as circunstancias a que se refire o artigo 42 do Código de Comercio para formar parte do mesmo grupo de sociedades co contribuínte, con independencia da residencia e da obriga de formular contas anuais consolidadas, as devanditas rendas negativas minoraranse no importe da renda positiva xerada na transmisión precedente á que se aplicase un réxime de exención ou de dedución para a eliminación da dobre imposición.

  2. O importe das rendas negativas minorarase, se é o caso, no importe dos dividendos ou participacións en beneficios recibidos da entidade participada a partir do período impositivo que se iniciase no ano 2009, sempre que os referidos dividendos ou participacións en beneficios non minorasen o valor de adquisición e tivesen dereito á aplicación da exención prevista no artigo 21.1 da LIS .

Supostos de non aplicación da exención

Non se aplicará a exención prevista no artigo 21.3 da LIS :

 1. A aquela parte das rendas derivadas da transmisión da participación, directa ou indirecta, nunha entidade que teña a consideración de entidade patrimonial, segundo artigo 5.2 da LIS , que non se corresponda cun incremento de beneficios non distribuídos xerados pola entidade participada durante o tempo de tenza da participación.

 2. A aquela parte das rendas derivadas da transmisión da participación nunha agrupación de interese económico española ou europea, que non se corresponda cun incremento de beneficios non distribuídos xerados pola entidade participada durante o tempo de tenza da participación.

 3. Ás rendas derivadas da transmisión da participación, directa ou indirecta, nunha entidade que cumpra os requisitos establecidos no artigo 100 da LIS , sempre que, polo menos, o 15 por cento das súas rendas queden sometidas ao réxime de transparencia fiscal internacional regulada no devandito artigo.

Cando as circunstancias sinaladas nas letras a) ou c) deste apartado cúmpranse só nalgún ou algúns dos períodos impositivos de tenza da participación, non se aplicará a exención respecto daquela parte das rendas a que se refiren as devanditas letras que proporcionalmente se corresponda con aqueles períodos impositivos.

Formalización do modelo 200

En relación coa exención sobre a renda obtida na transmisión de valores, regulada no artigo 21.3 da LIS , deberanse realizar os seguintes axustes:

 1. Entidades residentes

  • Con respecto á renda obtida na transmisión de participacións de entidades residentes, deberase incluír no recadro [02183] «Exención sobre a renda obtida na transmisión de valores entidades residentes (art. 21.3 LIS)» da páxina 12 do modelo 200, o importe das rendas positivas obtidas da devandita transmisión que están exentas por cumprir cos requisitos do artigo 21.3 da LIS .

  • No recadro [02182] «Exención sobre a renda obtida na transmisión de valores entidades residentes (art. 21.3 LIS)» da páxina 12 do modelo 200, deberá incorporarse o importe das rendas negativas obtidas na transmisión de participacións de entidades residentes que non se integren na base impoñible por cumprir os requisitos do artigo 21.3 da LIS ou ben por non cumprir o requisito da letra b) do artigo 21.1 da LIS .

 2. Entidades non residentes

  • No referente á renda obtida na transmisión de participacións de entidades non residentes, deberase incluír no recadro [02185] «Exención sobre a renda obtida na transmisión de valores entidades non residentes (art. 21.3 LIS)» da páxina 12 do modelo 200, o importe das rendas positivas obtidas da devandita transmisión que están exentas por cumprir cos requisitos do artigo 21.3 da LIS .

  • No recadro [02184] «Exención sobre a renda obtida na transmisión de valores entidades non residentes (art. 21.3 LIS)» da páxina 12 do modelo 200. deberá incorporarse o importe das rendas negativas obtidas na transmisión de participacións de entidades non residentes que non se integren na base impoñible por cumprir os requisitos do artigo 21.3 da LIS ou ben por non cumprir o requisito da letra b) do artigo 21.1 da LIS .