Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Cálculo das bases impoñibles individuais e do grupo

En consonancia co que se establece no apartado anterior, cabe reiterar que no caso de entidades con sucursais que tributan de acordo co réxime ZEC, a parte da base impoñible da entidade que forme parte dun grupo fiscal atribuíble á sucursal non se incluirá na base impoñible individual da referida entidade para os efectos da determinación da base impoñible do grupo fiscal.

Con carácter xeral, de acordo co previsto no artigo 62 a) da LIS, os requisitos ou cualificacións establecidas tanto na normativa contable para a determinación do resultado contable, como nesta Lei para a aplicación de calquera tipo de axustes a aquel, nos termos establecidos no artigo 10.3 desta Lei, referiranse ao grupo fiscal.

De maneira que, en primeiro lugar, o resultado contable debe ser corrixido en todo aquilo no que por estar a entidade nun grupo fiscal, os requisitos ou cualificacións contables deben variar. Este cambio vén reflectido na nova partida «Correccións ao resultado contable ao considerar os requisitos ou cualificacións contables referidos ao grupo fiscal (art. 62.1 a) LIS)» que aparece na páxina 12 do modelo, recadro [01230] para os aumentos e recadro [01231] para as diminucións. Un exemplo dos axustes que deberían consignarse nestes recadros, sería os derivados das vendas de accións da entidade dominante do grupo.

Doutra banda, os requisitos ou cualificacións que establece a Lei do Imposto sobre Sociedades a aplicar sobre o resultado contable referiranse ao grupo fiscal. Isto implica que todos os axustes ao resultado contable das páxinas 12 e 13 do modelo 200, é dicir as enumeradas nas páxinas 12 e 13 do modelo 200 baixo a denominación de «Detalle das correccións ao resultado da conta de perdas e ganancias (excluída a corrección por IS)» deben ir con criterios de grupo.

Finalmente, o artigo 63 da LIS establece unha serie de regras especiais para a determinación da base impoñible individual das entidades que formen parte do grupo.

  1. O límite establecido no artigo 16 da LIS en relación coa deducibilidade de gastos financeiros referirase ao grupo fiscal. É dicir, os recadros [00363] e [00364] da páxina 12 virán determinadas polo límite que o grupo se deba aplicar en relación con esa entidade.

  2. Non se incluirá nas bases impoñibles individuais a reserva de capitalización a que se refire o artigo 25 da LIS . É dicir, que para a determinación da base impoñible individual que se traslada ao modelo 220, non se considerará o recadro [01032] da páxina 13 do modelo 200.

  3. Non se incluirán nas bases impoñibles individuais as dotacións a que se refire o artigo 11.12 da LIS .

    Con esta finalidade, non se deberán cubrir as partidas de «Perdas por deterioración do art. 13.1 LIS e provisións e gastos (art. 14.1 e 14.2 LIS aos que se refire o art. 11.12 LIS)» e a de «Aplicación do límite do art. 11.12 LIS ás perdas por deterioración do art. 13.1 LIS e provisións e gastos (art. 14.1 e 14.2 LIS)». É dicir, non se deberán cubrir os recadros [00415], [00211], [00416] e [00543] da páxina 12.

  4. Non se incluirá nas bases impoñibles individuais a compensación de bases impoñibles negativas que correspondesen á entidade en réxime individual, que se recolle no recadro [00547] da páxina 13 do modelo 200.

  5. Non se incluirá nas bases impoñibles individuais a reserva de nivelamento a que se refire o artigo 105 da LIS . É dicir, non se terá en conta o importe consignado nos recadros [01033] e [01034] da páxina 13 do modelo 200.

En definitiva, con motivo das variacións introducidas pola LIS , cumpriu determinar unha base impoñible individual específica para as entidades que tributan no réxime de consolidación fiscal, en concreto o recadro [01029] da páxina 13 do modelo 200. Desta forma, a base impoñible a trasladar será a do recadro [01029] e non a de [00550].