Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Requisitos

Regulación: Artigo 27.3 e 4 Lei 19/1994.

 1. A reserva para investimentos deberá figurar nos balances con absoluta separación e título apropiado e será indispoñible en tanto que os bens en que se materializou deban permanecer na empresa.

 2. As cantidades destinadas á RIC deberán materializarse no prazo máximo de tres anos, contados desde a data da devindicación do imposto correspondente ao exercicio en que se dotou a mesma, na realización dalgunha dos seguintes ##3##investimentos##3## que, a modo de resumo, detállanse a continuación:

  Novidade:

  Con efectos desde o 30 decembro de 2020, a disposición final segunda do Real Decreto-lei 39/2020, do 29 de decembro, de medidas financeiras de apoio social e económico e de cumprimento da execución de sentenzas, modifica a Lei 19/1994, do 6 de xullo, de modificación do Réxime Económico e Fiscal das Canarias, introducindo unha nova disposición transitoria oitava na devandita Lei, que establece que o prazo máximo de tres anos ao que se fai referencia no artigo 27.4 da Lei 19/1994 e que se menciona no punto 2 anterior, será de catro anos para as cantidades destinadas á reserva para investimentos nas Canarias dotada, nos termos sinalados na súa normativa reguladora, con beneficios obtidos en períodos impositivos iniciados no ano 2016.

  1. Artigo 27.4 A)

   Investimentos iniciais que consistan na adquisición de elementos patrimoniais novos do inmobilizado material ou intanxible como consecuencia de:

   • A creación dun establecemento.
   • A ampliación dun establecemento.
   • A diversificación da actividade dun establecemento para a elaboración de novos produtos.
   • A transformación substancial no proceso de produción dun establecemento.

   Igualmente, consideraranse iniciais os investimentos en solo, edificado ou non, sempre que non se beneficiasen anteriormente do réxime da reserva e aféctese:

   • Á promoción de vivendas protexidas, cando proceder esta cualificación de acordo co previsto no Decreto 27/2006, do 7 de marzo, polo que se regulan as actuacións do Plan de Vivenda das Canarias, e sexan destinadas ao arrendamento pola sociedade promotora.

   • Ao desenvolvemento de actividades industriais incluídas nas divisións 1 a 4 da sección primeira das tarifas do Imposto sobre Actividades Económicas, aprobadas polo Real decreto Lexislativo 1175/1990, do 28 de setembro, polo que se aproban as tarifas e a instrución do Imposto sobre Actividades Económicas.

   • Ás actividades sociosanitarias, centros residenciais de maiores, xeriátricos e centros de rehabilitación neurolóxica e física.

   • Ás zonas comerciais que sexan obxecto dun proceso de rehabilitación.

   • Ás actividades turísticas reguladas na Lei 7/1995, do 6 de abril, de Ordenación do Turismo das Canarias, cuxa adquisición teña por obxecto a rehabilitación dun establecemento turístico.

   Aos sos efectos de entender incluído no importe da materialización da Reserva o valor correspondente ao chan, consideraranse obras de rehabilitación as actuacións dirixidas á renovación, ampliación ou mellora de establecementos turísticos, sempre que reúnen as condicións necesarias para ser incorporadas ao inmobilizado material como maior valor do inmoble.

   Con efectos para os períodos impositivos que se inicien a partir do 7 de novembro de 2018, non se poderá materializar a reserva para investimentos nas Canarias na adquisición de inmobles destinados a vivendas con fins turísticos.

  2. Artigo 27.4 B)

   A creación de postos de traballo relacionada de forma directa cos investimentos previstos na letra A, que se produza dentro dun período de seis meses contado desde a data de entrada en funcionamento do devandito investimento, cos requisitos desenvolvidos neste precepto.

  3. Artigo 27.4 B) bis

   A creación de postos de traballo efectuada no período impositivo que non poida ser considerada como investimento inicial por non reunir algún dos requisitos establecidos na letra B anterior, co límite do 50 por cento das dotacións á Reserva efectuada polo contribuínte no período impositivo.

  4. Artigo 27.4 C)

   A adquisición de elementos patrimoniais do inmobilizado material ou intanxible que non poida ser considerada como investimento inicial por non reunir algunha das condicións establecidas na letra A anterior, o investimento en elementos patrimoniais que contribúan á mellora e protección do medio natural no territorio canario, así como aqueles gastos de investigación e desenvolvemento que regulamentariamente se determinen.

   Tratandose de solo, edificado ou non, este debe afectarse ás condicións ás que se fixo referencia anteriormente no artigo 27.4 A) da Lei 19/1994.

   Aos sos efectos de entender incluído no importe da materialización da Reserva o valor correspondente ao chan, consideraranse obras de rehabilitación as actuacións dirixidas á renovación, ampliación ou mellora de establecementos turísticos, sempre que reúnen as condicións necesarias para ser incorporadas ao inmobilizado material como maior valor do inmoble.

   Con efectos para os períodos impositivos que se inicien a partir do 7 de novembro de 2018, non se poderá materializar a reserva para investimentos nas Canarias na rehabilitación ou reforma de inmobles destinados a vivendas con fins turísticos.

  5. Artigo 27.4 D)

   A subscrición de:

   • Accións ou participacións no capital emitido por sociedades como consecuencia da súa constitución ou ampliación de capital que desenvolvan no arquipélago a súa actividade, sempre que se cumpran os requisitos desenvolvidos neste precepto legal.

   • Accións ou participacións no capital emitido por entidades da Zona Especial Canaria como consecuencia da súa constitución ou ampliación de capital, sempre que se cumpra cos requisitos e condicións establecidas no guion anterior desta letra D e os previstos no Capítulo I do Título V da Lei 19/1994, sempre que reúnen as condicións desenvolvidas neste precepto legal.

   • Calquera instrumento financeiro emitido por entidades financeiras sempre que os fondos captados co obxecto de materializar a reserva sexan destinada ao financiamento nas Canarias de proxectos privados, cuxas investimentos sexan aptas de acordo co regulado neste artigo, sempre que as emisións estean supervisadas polo Goberno de Canarias, e conten cun informe vinculante da Axencia Estatal de Administración Tributaria, nos termos que regulamentariamente se establezan.

   • Títulos valores de débeda pública da Comunidade Autónoma das Canarias , das Corporacións Locais canarios ou das súas empresas públicas ou Organismos autónomos, sempre que a mesma destínese a financiar investimentos en infraestrutura e equipamento ou de mellora e protección do medio natural no territorio canario, co límite do 50 por cento das dotacións efectuadas en cada exercicio.

   • Títulos valores emitidos por organismos públicos que procedan á construción ou explotación de infraestruturas ou equipamentos de interese público para as Administracións públicas nas Canarias, cando o financiamento obtido coa devandita emisión destínese de forma exclusiva a tal construción ou explotación, co límite do 50 por cento das dotacións efectuadas en cada exercicio.

   • Títulos valores emitidos por entidades que procedan á construción ou explotación de infraestruturas ou equipamentos de interese público para as Administracións públicas nas Canarias, unha vez obtida a correspondente concesión administrativa ou título administrativo habilitante, cando o financiamento obtido coa devandita emisión destínese de forma exclusiva a tal construción ou explotación, co límite do 50 por cento das dotacións efectuadas en cada exercicio e nos termos que se prevexan regulamentariamente. A emisión dos correspondentes títulos valores estará suxeita a autorización administrativa previa por parte da Administración competente para o outorgamento do correspondente título administrativo habilitante.

 3. Os elementos patrimoniais en que se materialice o investimento deberán estar situados ou ser recibidos no arquipélago canario, utilizados no mesmo, afectos e necesarios para o desenvolvemento de actividades económicas do contribuínte, agás no caso de que contribúan á mellora e protección do medio natural no territorio canario.

 4. Entenderase producida a materialización, incluso nos casos da adquisición mediante arrendamento financeiro, no momento en que os activos entren en funcionamento.

 5. Os elementos patrimoniais en que se materializase a reserva para investimentos a que se refiren as letras A e C do artigo 27.4 da Lei 19/1994, así como os adquiridos en virtude do que se dispón na letra D dese mesmo apartado, deberán permanecer en funcionamento na empresa do adquirente durante cinco anos como mínimo, sen ser obxecto de transmisión, arrendamento ou cesión a terceiros para o seu uso. Cando a súa permanencia fóra inferior ao devandito período, non se considerará incumprido este requisito cando se proceda á adquisición doutro elemento patrimonial que o substitúa polo seu valor neto contable, con anterioridade ou no prazo de 6 meses desde seu baixa no balance, que reúne os requisitos esixidos para a aplicación da redución prevista neste artigo e que permaneza en funcionamento durante o tempo necesario para completar o devandito período. No caso da adquisición de solo, o prazo será de dez anos.

  Nos casos de perda do elemento patrimonial deberase proceder á súa substitución nos termos previstos no parágrafo anterior.

  Os contribuíntes que se dediquen á actividade económica de arrendamento ou cesión a terceiros para o seu uso de elementos patrimoniais do inmobilizado poderán gozar do réxime da reserva para investimentos, sempre que non exista vinculación, directa ou indirecta, cos arrendatarios ou cesionarios dos devanditos bens, nos termos definidos no artigo 18.2 da LIS, nin se trate de operacións de arrendamento financeiro. Con esta finalidade, entenderase que o arrendamento de inmobles se realiza como actividade económica unicamente cando concorran as circunstancias previstas no artigo 27.2 da Lei do IRPF.

  Nos supostos de arrendamento de bens inmobles, ademais das condicións previstas no parágrafo anterior, o contribuínte deberá ter a consideración de empresa turística de acordo co previsto na Lei 7/1995, do 6 de abril, de Ordenación do Turismo das Canarias, tratarse do arrendamento de vivendas protexidas pola sociedade promotora, de bens inmobles afectos ao desenvolvemento de actividades industriais incluídas nas divisións 1 a 4 da sección primeira das tarifas do Imposto sobre Actividades Económicas, aprobadas polo Real decreto Lexislativo 1175/1990, do 28 de setembro, polo que se aproban as tarifas e a instrución do Imposto sobre Actividades Económicas, ou de zonas comerciais situadas en áreas cuxa oferta turística se encontre en declive, por precisar de intervencións integradas de rehabilitación de áreas urbanas, segundo os termos en que se define nas directrices de ordenación xeral das Canarias, aprobadas pola Lei 19/2003, do 14 de abril.

 6. Os investimentos en que se materialice a reserva poderanse financiar mediante os contratos de arrendamento financeiro, en cuxo caso a redución na base impoñible quedará condicionada ao exercicio efectivo da opción de compra.