Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Cambios de residencia e outras operacións do artigo 19 LIS

No artigo 19.1 da  LIS establécese que se integrará na base impoñible a diferenza entre o valor de mercado e o valor fiscal dos elementos patrimoniais que sexan propiedade dunha entidade residente en territorio español que traslada a súa residencia fóra deste , agás que os devanditos elementos patrimoniais queden afectados a un establecemento permanente situado en territorio español da mencionada entidade.

Así mesmo, no artigo 19.2 da LIS determínase a valoración polo valor de mercado para as operacións que se efectúen con persoas ou entidades residentes en países ou territorios cualificados como paraísos fiscais.

Formalización do modelo 200

Nestes supostos, o importe da diferenza , no caso de existir, entre o valor de mercado e o valor convido dos elementos patrimoniais e operacións incluirase nos recadros [01013] e [01014] «Cambios de residencia e outras operacións do artigo 19 LIS» da páxina 12 do modelo 200, segundo corresponda.

Para ter en conta:

Nos recadros [01013] e [01014] incluiranse tamén as correccións ao resultado contable que os contribuíntes teñan que realizar en aplicación doutros supostos distintos dos anteriores recollidos no citado artigo 19 da LIS .