Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Réxime fiscal da minaría

1. Minaría e hidrocarburos: Factor de esgotamento

Formalización do modelo 200

Os contribuíntes que desenvolvan actividades polas que poidan acollerse ao réxime fiscal da minaría ou ao réxime fiscal da investigación e explotación de hidrocarburos, nos termos establecidos nos Capítulos VIII e IX do Título VII da LIS, realizarán nos recadros [00381] e [00382] «Minaría e hidrocarburos: factor de esgotamento (arts. 91 e 95 LIS)» da páxina 13 do modelo 200, os seguintes axustes relacionados co factor de esgotamento:

  • Consignarase no recadro [00382], como diminución do resultado da conta de perdas e ganancias, o importe das cantidades que se destinen en concepto de factor de esgotamento por aqueles contribuíntes que desenvolvan actividades polas que poidan acollerse ao réxime fiscal da minaría ou ao réxime fiscal da investigación e explotación de hidrocarburos, de acordo co que se establece nos artigos 91 e 95 da LIS .

  • Consignaranse no recadro [00381], como aumento do resultado contable, as cantidades que no seu día reduciron a base impoñible por factor de esgotamento e que por incumprimento dos requisitos conforme ao que se dispón nos artigos 94 e 97 da LIS , deban ser integradas na base impoñible no exercicio obxecto de declaración.

    Para ter en conta:

    No suposto de sociedades cooperativas, deberá trasladarse con signo positivo o contido do recadro [00381] aos recadros [C11] e / ou [E11] que figuran na páxina 22 do modelo 200, segundo o carácter cooperativo ou extracooperativo da corrección ao resultado contable. Con igual criterio, deberá trasladarse as citadas recadros o contido do recadro [00382], neste caso con signo negativo, ao tratarse dunha diminución ao resultado da conta de perdas e ganancias.

2. Hidrocarburos: amortización de investimentos intanxibles e gastos de investigación

Respecto do réxime fiscal da investigación e explotación de hidrocarburos regulados no Capítulo IX do Título VII da LIS , de acordo co que se dispón no artigo 99.1 da LIS , os activos intanxibles e gastos de natureza investigadora realizados en permisos e concesións vixentes, caducados ou extinguidos, consideraranse como activo intanxible, desde o momento da súa realización e poderán amortizarse cunha cota anual máxima do 50 por cento, e non existirá para eles un período máximo de amortización.

Formalización do modelo 200

En aplicación do que se dispón no artigo 99.1 da LIS , as entidades acollidas ao devandito réxime especial deberán realizar os seguintes axustes nos recadros [00383] e [00384] «Hidrocarburos: amortización de investimentos intanxibles e gastos de investigación (art. 99 LIS)» da páxina 13 do modelo 200:

  • No recadro [00384] de diminucións deberán consignar o exceso de amortización fiscal que, sobre a amortización contable, aplicasen no período impositivo obxecto de declaración en relación ás investimentos intanxibles e gastos de investigación referida no parágrafo anterior.

  • No recadro [00383] de aumentos, deberán consignar o importe das amortizacións dos devanditos investimentos e gastos, contabilizados no período impositivo obxecto de declaración cuxa deducibilidade fiscal fose aplicada en períodos impositivos anteriores e en que se efectuase a correspondente corrección ou axuste negativo ao resultado da conta de perdas e ganancias.