Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Cálculo

O importe que hai que consignar no recadro [00550] «Base Impoñible antes da aplicación da reserva de capitalización e da compensación de bases impoñibles negativas» óbténse tras aplicar ao resultado da conta de perdas e ganancias (recadro [00501]) o total das correccións que correspondan (recadros [00417] e [00418]):

[00550] = [00501] + ([00417] - [00418])

O resultado desta operación deberase consignar no recadro [00550] en todo caso, incluso cando sexa igual a cero ou negativo. E, neste último suposto, precedido do signo menos (-).

A disposición transitoria primeira da  LIS establece que os axustes extracontables, positivos e negativos, practicados para determinar as bases impoñibles do Imposto sobre Sociedades correspondentes a períodos impositivos iniciados con anterioridade á entrada en vigor da Lei 27/2014, tomaranse en consideración aos efectos da determinación das bases impoñibles correspondentes aos períodos impositivos en que sexa de aplicación  a devandita Lei, de acordo co previsto nas normas que os regularon.

En ningún caso será admisible que unha mesma renda non se tome en consideración ou séxaa dúas veces aos efectos da determinación da base impoñible polo Imposto sobre Sociedades.