Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Formalización do cadro «Limitación na deducibilidade de gastos financeiros» (páxina 20 do modelo 200)

Ademais de realizar os axustes que correspondan pola aplicación da limitación na deducibilidade dos gastos financeiros, os contribuíntes deberán cubrir os tres apartados deste cadro da páxina 20 do modelo 200 da forma que se explica a continuación.

Para ter en conta:

As entidades que tributen no réxime de consolidación fiscal e, polo tanto, marcasen os recadros [00009] e [00010] da páxina 1 do modelo 200, deben cubrir os datos referidos aos recadros [00363] e [00364] «Axustes pola limitación na deducibilidade en gastos financeiros (art. 16 LIS da páxina 12 do modelo 200 mencionadas, pero non os datos da páxina 20 do modelo 200, que deberán recollerse nas páxinas correspondentes do modelo 220.

1. Limitación na deducibilidade de gastos financeiros. Art. 16 LIS (excluídos aqueles a que se refire o art. 15 g), h) e j) LIS)

Neste apartado detállanse nos recadros [01240] a [01259] os distintos conceptos clasificados nas letras a) a m) que a entidade deberá cubrir se é o caso, en aplicación das distintas regras que sobre a limitación na deducibilidade dos gastos financeiros establece o artigo 16 da LIS .

Todos estes conceptos, que en determinados casos comportan a realización de operacións aritméticas, divídense neste apartado en dous bloques: un, que se corresponde coa aplicación do límite adicional establecido para os gastos financeiros derivados de débedas destinadas á adquisición de participacións no capital ou fondos propios de calquera tipo de entidades establecidas nos artigos 16.5 e / ou 83 da LIS (recadros [01240] a [01244]); e outro, que se refire á aplicación do límite establecido para os gastos financeiros netos regulados no artigo 16.1 e 2 da LIS (recadros [01245] a [01259]).

Para ter en conta:

Se os gastos financeiros netos deducibles no período (xerados no propio período e en períodos anteriores aplicados) son inferiores ao 30 por cento de [i1+i2+i3+i4+i5], e a 1.000.000 € o importe que hai que consignar no recadro [01249] é o 30 por cento de [a-b-c-d + e] e se son superiores a 1.000.000 € o importe que hai que consignar no recadro [01249] é o maior de 30 por cento de [i1+i2+i3+i4+i5] ou 1.000.000 €.

O límite de 1.000.000 € débese ratear, se é o caso, en función dos días do período impositivo respecto do ano.

No referente ao recadro [01248], se os ingresos financeiros do período impositivo derivados da cesión de capitais propias (recadro [01247]) son superiores aos gastos financeiros do período impositivo excluídos aqueles a que se refire o artigo 15 g), h), e j) da LIS , aos gastos financeiros do período impositivo non afectados polo artigo 16.5 e 83 da LIS , aos gastos financeiros do período impositivo derivados de débedas por adquisición de participacións afectadas polos artigos 16.5 e 83 da LIS e aos gastos financeiros netos do período non deducible por aplicación do límite dos artigos 16.5 e 83 da LIS (recadros [01246], [01245], [01240] e [01243], respectivamente), o importe que hai que consignar no recadro [01248] é cero.

2. Limitación na deducibilidade de gastos financeiros. Gastos financeiros pendentes de deducir

Neste apartado a entidade deberá consignar:

 • Na columna «Pendente de aplicación a principio do período. Por límite 16.5 e 83 LIS», deberase incluír os gastos financeiros derivados de débedas destinadas á adquisición de participacións no capital ou fondos propios de calquera tipo de entidades xeradas nos períodos impositivos correspondentes a 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 respectivamente, e que ao principio do período impositivo obxecto de declaración, están pendentes de deducir por aplicación da limitación regulada nos artigos 16.5 e 83 da LIS .

  As filas correspondentes aos exercicios 2012, 2013, 2014 e 2020 (**) de xeración dos gastos financeiras pendentes de aplicación, permanecerán pechadas para o período impositivo 2020, polo que non se deberán cubrir.

 • Na columna «Pendente de aplicación a principio do período. Resto», a entidade deberá incluír os gastos financeiros netos xerados nos períodos impositivos 2012 a 2019, e que ao principio do período impositivo obxecto de declaración están pendentes de deducir por aplicación do límite establecido no artigo 16.1 da LIS ; así como os gastos financeiros derivados de débedas destinadas á adquisición de participacións no capital ou fondos propios de calquera tipo de entidades xeradas nos devanditos períodos que cumprindo o límite establecido nos artigos 16.5 e 83 da LIS , non foron deducibles en períodos impositivos anteriores por aplicación do límite previsto no artigo 16.1 da devandita norma.

  A «fila 2020 (**)» de xeración dos gastos financeiras pendentes de aplicación, permanecerá pechada para o período impositivo 2020, polo que non se deberá cubrir.

  Nos recadros [01188], [01193], [01198], [01203], [01463], [01737], [01978] e [02254], a entidade consignará os gastos financeiros xerados nos períodos impositivos correspondentes a 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 respectivamente, que estean pendentes de deducir no período obxecto de declaración de acordo co sinalado no parágrafo anterior.

 • Na columna «Aplicada nesta liquidación », a entidade deberá consignar o importe que dos gastos financeiros xerados nos períodos impositivos 2012 a 2019 pendentes de deducir recollidos na columna «Pendente de aplicación a principio do período », aplique no período impositivo obxecto de declaración.

 • Na columna «Pendente de aplicación en períodos futuros. Por límite 16.5 e 83 LIS», a entidade consignará os gastos financeiros pendentes de aplicación en períodos impositivos futuros xerados, de acordo ao establecido anteriormente, nos períodos impositivos 2015 a 2019, respectivamente.

  As filas correspondentes aos exercicios 2012, 2013, e 2014 de xeración dos gastos financeiras pendentes de aplicación, permanecerán pechadas para o período impositivo 2020, polo que non se deberán cubrir.

 • Na columna «Pendente de aplicación en períodos futuros. Resto», incluiranse os gastos financeiros netos pendentes de deducir en períodos impositivos futuros, que non fosen obxecto de dedución nos períodos impositivos 2012 a 2019 por aplicación do límite establecido no artigo 16.1 da LIS , e, así mesmo, os gastos financeiros deriva - dous de débedas destinadas á adquisición de participacións no capital ou fondos propios de calquera tipo de entidades, que cumprindo o límite dos artigos 16.5 e 83 da LIS , estean pendentes de deducir por aplicación do límite establecido no artigo 16.1 da devandita norma.

Nota común á formalización deste apartado 2:

Este apartado só cubrirase cando se apliquen no exercicio, importes correspondentes ao exceso de límites de beneficio operativo procedentes de exercicios anteriores, ou cando deba figurar algún importe na columna que recolle os excesos sobre o límite de beneficio operativo pendentes de aplicar en períodos futuros.

A «fila 2020 (*)» só cubrirase cando a entidade teña gastos financeiros netas pendentes de aplicación en períodos impositivos futuros, que se xerasen noutro período impositivo iniciado en 2020, pero inferior a 12 meses e previo ao declarado.

A «fila 2020 (**)» só cubrirase cando a entidade teña gastos financeiros pendentes de aplicación en períodos impositivos futuros, reportados no propio período impositivo, deducibles nos próximos períodos impositivos.

3. Pendente de adición por límite beneficio operativo non aplicado

As cantidades que hai que consignar neste apartado da páxina 20 do modelo 200 serán as que en todos e cada un dos casos correspóndanse coa diferenza, entre o límite establecido no apartado 1 do artigo 16 da LIS e os gastos financeiros netos, a que se refire o apartado 2 dese artigo e de acordo co que se dispón neste último apartado:

 • Na columna «Importe xerado. Pendente de aplicación a principio do período », a entidade consignará o importe xerado nos períodos impositivos 2015 a 2019, que estea pendente de aplicación ao inicio do período impositivo obxecto de declaración.

 • Na columna «Aplicada nesta liquidación », deberase incluír a parte dos importes consignados na columna anterior «Importe xerado. Pendente de aplicación a principio do período »correspondentes aos períodos impositivos 2015 a 2019, que se aplique no período impositivo obxecto de declaración.

 • Na columna «Pendente de aplicación en períodos futuros», a entidade consignará a diferenza positiva entre os importes relativos aos períodos impositivos 2015 a 2019, que se consignaron nas columnas «Importe xerado. Pendente de aplicación a principio do período »e «Aplicado nesta liquidación». A cantidade que resulte poderase aplicar en períodos impositivos futuros.

  A fila desta columna correspondente ao exercicio 2015 de xeración dos importes pendentes de adición por límite do beneficio operativo non aplicado que quedan pendentes para a súa aplicación en períodos futuros, permanecerá pechada para o período impositivo 2020, polo que non se deberán cubrir.

Nota común á formalización deste apartado 3:

Este apartado só debe cubrirse cando se apliquen no exercicio exceso de límites de beneficio operativo procedentes de exercicios anteriores ou cando deba figurar algún importe na columna que recolle os excesos sobre o límite de beneficio operativo pendentes de aplicar en períodos futuros.

A «fila 2020 (*)» só cubrirase cando a entidade teña pendente de adición por límite do beneficio operativo non aplicado por outro período impositivo iniciado en 2020, pero inferior a 12 meses e previo ao declarado.

A «fila 2020 (**)» só cubrirase cando a entidade teña pendente de adición por límite do beneficio operativo non aplicado, xerado no propio período impositivo, aplicable nos próximos períodos impositivos.