Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Recadro 00016 Opción artigo 46.2 LIS

Marcarán este recadro os contribuíntes do Imposto sobre Sociedades que sexan socios ou membros dunha entidade sometida ao réxime tributario especial das agrupacións de interese económico, españolas ou europeas (AIE), ou das unións temporais de empresas (UTE) regulado no Capítulo II do Título VII da LIS, para indicar que optan porque a imputación á que se refire o artigo 46.2 da LIS , realícese na mesma data de finalización do período impositivo da entidade participada sometida a este réxime especial.

Esta opción debe realizarse na primeira declaración do Imposto en que teña que producir efecto e deberá manterse durante tres anos.

O desenvolvemento do réxime tributario especial das agrupacións de interese económico e das unións temporais de empresas encóntrase no Capítulo 9 deste Manual práctico.