Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Ámbito de aplicación

O apartado Primeiro do artigo 27.3 da Lei 49/2002, do 23 de decembro, de réxime fiscal das entidades sen fins lucrativos e dos incentivos fiscais ao mecenado , recolle a aplicación desta clase de deducións nos seguintes termos:

  • As entidades poderán deducir da cota íntegra do imposto o 15 por cento dos gastos que, en cumprimento dos plans e programas de actividades establecidas polo consorcio ou polo órgano administrativo correspondente, realicen na propaganda e publicidade de proxección plurianual que sirvan directamente para a promoción do respectivo acontecemento.

  • O importe desta dedución non pode exceder do 90 por cento das doazóns efectuadas ao consorcio, entidades de titularidade pública ou entidades a que se refire o artigo 2 da Lei 49/2002, encargadas da realización de programas e actividades relacionadas co acontecemento. De aplicarse esta dedución, as devanditas doazóns non poderán acollerse a calquera dos beneficios fiscais previstos na Lei 49/2002.

  • Cando o contido do soporte publicitario refírase de xeito esencial á divulgación do acontecemento , a base da dedución será o importe total do gasto realizado. En caso contrario, a base da dedución será o 25 por cento do devandito gasto.

  • Estas deducións computaranse conxuntamente coas deducións establecidas no Capítulo IV do título VI da LIS cos mesmos límites e condicións establecidas no artigo 39 da devandita Lei.