Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Axustes fiscais pola aplicación da reserva de nivelamento (recadros 01033 e 01034)

As entidades de reducida dimensión que apliquen este incentivo fiscal deberán realizar os seguintes axustes nos recadros [01033] e [01034] «Reserva de nivelamento» da páxina 13 do modelo 200:

  • No período impositivo en que a entidade minore nun 10 por cento a súa base impoñible positiva, deberá realizar un axuste negativo no recadro [01034] polo importe da devandita minoración, tendo en conta o límite máximo de redución de 1 millón de euros.

  • Estas entidades deberán reverter ese axuste negativo consignando no recadro [01033] de aumentos, o importe das cantidades minoradas que adicionen nos períodos impositivos que conclúan nos 5 anos inmediatos e sucesivos ao período impositivo en que se realizou a minoración, sempre que a base impoñible sexa negativa e polo importe da mesma.

    Para ter en conta:

    No suposto en que, no prazo dos cinco anos inmediatos e sucesivos, as devanditas entidades non xerasen suficientes bases impoñibles negativas para que se produza a reversión íntegra do axuste negativo practicado no período impositivo inicial, deberá adicionar á súa base impoñible no último período impositivo correspondente ao cómputo dos cinco anos, o importe restante.