Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Ingresos derivados de operacións de quitacións e esperas consecuencia dun procedemento concursal

O artigo 11.13 da  LIS establece que o ingreso correspondente ao rexistro contable de quitacións e esperas consecuencia da aplicación da Lei 22/2003, do 9 de xullo, Concursal, imputarase na base impoñible do debedor a medida que proceda rexistrar con posterioridade gastos financeiros derivados da mesma débeda e ata o límite do citado ingreso.

De acordo co que se establece no devandito precepto, no suposto de que o importe do ingreso sexa superior ao importe total de gastos financeiros pendentes de rexistrar, derivados da mesma débeda, a imputación daquel na base impoñible realizarase proporcionalmente aos gastos financeiros rexistrados en cada período impositivo, respecto dos gastos financeiros totais pendentes de rexistrar derivados da mesma débeda.

Formalización do modelo 200

En aplicación do que se dispón neste precepto, haberá que realizar os seguintes axustes nos recadros [01514] e [00272] «Axustes por rendas derivadas de operacións con quitación ou espera (art. 11.13 LIS)» da páxina 12 do modelo 200:

  • O ingreso contabilizado, sempre que non haxa gasto financeiro, xerará o correspondente axuste fiscal negativo, cuxo importe deberá consignarse no recadro [00272] de diminucións.

  • Posteriormente e a medida que como consecuencia da regra de imputación temporal proceda a rexistrar os gastos financeiros derivados da débeda , deberanse ir incluíndo esas cantidades ata o límite do citado ingreso no recadro [01514] de aumentos.