Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Mantemento do investimento. Requisitos formais da dedución

Os elementos patrimoniais obxecto do reinvestimento deberán permanecer en funcionamento no patrimonio do contribuínte, agás perda xustificada, ata que se cumpra o prazo de cinco anos, ou de tres anos se se trata de bens mobles, agás se a súa vida útil conforme ao método de amortización dos admitidos no artigo 11 do RDLeg. 4/2004, que se aplique, for inferior.

A transmisión dos elementos patrimoniais obxecto do reinvestimento antes da finalización do prazo mencionado no parágrafo anterior determinará a perda da dedución, agás se o importe obtido ou o valor neto contable, se fóra menor, é obxecto de reinvestimento. En tal caso, a perda do dereito desta dedución regularizarase na forma establecida no artigo 137.3 do RDLeg . 4/2004.

Como requisito formal, os contribuíntes deben facer constar na memoria das contas anuais o importe da renda acollida á dedución prevista neste apartado e a data do reinvestimento. A devandita mención deberá realizarse mentres non se cumpra o prazo de mantemento a que se fixo referencia anteriormente.