Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Entidades parcialmente exentas do artigo 9.3 da LIS

 • Estas entidades teñen a obriga de declarar pola totalidade das súas rendas, exentas e non exentas, agás cando cumpran os seguintes requisitos, en cuxo caso non terán obriga de declarar:

  • Que os seus ingresos totais non superen 75.000 euros anuais.
  • Que os ingresos correspondentes a rendas non exentas non superen os 2.000 euros anuais.
  • Que todas as rendas non exentas que obteñan estean sometidas a retención.
 • Estas entidades aplican o réxime especial das entidades parcialmente exentas do Capítulo XIV do Título VII da LIS.

  As entidades que apliquen este réxime deberán marcar o recadro [00002] «Entidade parcialmente exenta» da páxina 1 do modelo 200.

 • Son entidades parcialmente exentas nos termos previstos no Capítulo XIV do Título VII da LIS :

  • As entidades e institucións sen ánimo de lucro ás que non sexa de aplicación o Título II da Lei 49/2002.

  • As unións, federacións e confederacións de cooperativas.

  • Os colexios profesionais, as asociacións empresariais, as cámaras oficiais, os sindicatos de traballadores.

  • Os fondos de promoción de emprego constituído ao abeiro do artigo vinte e dous da Lei 27/1984, do 26 de xullo, sobre reconversión e reindustrialización.

  • As Mutuas Colaboradoras da Seguridade Social, reguladas no texto refundido da Lei Xeral da Seguridade Social, aprobado polo Real decreto Lexislativo 1/1994, do 20 de xuño.

  • As entidades de dereito público Portos do Estado e as respectivas das Comunidades Autónomas.

   Novidade:

   Con efectos para os períodos impositivos iniciados a partir de 1-1-2020 que non finalizasen antes de 9-7-2020, o Real decreto-lei 26/2020, do 7 de xullo, elimina a referencia ás Autoridades Portuarias que deixan de ser consideradas como entidades parcialmente exentas, para pasar a tributar polo réxime xeral do Imposto sobre Sociedades.