Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Efectos da valoración contable diferente á fiscal

O artigo 20 da LIS establece que cando un elemento patrimonial ou un servizo teñan diferente valoración contable e fiscal, a entidade adquirente daquel integrará na súa base impoñible a diferenza entre ambas as dúas, da seguinte maneira:

  1. Tratandose de elementos patrimoniais integrantes do activo circulante, no período impositivo en que estes motiven a devindicación dun ingreso ou un gasto.

  2. Tratandose de elementos patrimoniais non amortizables integrantes do inmobilizado, no período impositivo en que estes transmítanse ou déanse de baixa.

  3. Tratandose de elementos patrimoniais amortizables integrantes do inmobilizado, nos períodos impositivos que resten de vida útil, aplicando á citada diferenza o método de amortización utilizado respecto dos referidos elementos, non sendo que sexan obxecto de transmisión ou baixa con anterioridade, en cuxo caso, integrarase con ocasión da mesma.

  4. Tratandose de servizos, no período impositivo en que se reciban, agás que o seu importe deba incorporarse un elemento patrimonial en cuxo caso estarase ao previsto nos parágrafos anteriores.

Formalización do modelo 200

En aplicación do que se dispón neste precepto, no período impositivo que a entidade adquirente dun elemento patrimonial ou dun servizo teña diferente valoración contable e fiscal, deberá integrar nos recadros [01015] e [01016] «Efectos da valoración contable diferente á fiscal (artigo 20 LIS)» da páxina 12 do modelo 200, a diferenza de ambos os dous valores.