Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Rendas a imputar na base impoñible

Regulación: Artigo 100.2 e 3 LIS

 1. O artigo 100.2 da LIS establece que os contribuíntes imputarán a renda total obtida pola entidade non residente en territorio español, cando esta non dispoña da correspondente organización de medios materiais e persoais para a súa realización, mesmo se as operacións teñen carácter recorrente.

  Entenderase por renda total o importe da base impoñible que resulte de aplicar os criterios e principios establecidos na Lei do imposto sobre Sociedades, así como nos restantes disposicións relativas a este Imposto para a determinación daquela .

  A imputación á que se fai referencia neste apartado, non se aplicará cando o contribuínte acredite que as referidas operacións realízanse cos medios materiais e persoais existentes nunha entidade non residente en territorio español pertencente ao mesmo grupo, no sentido do artigo 42 do Código de Comercio, con independencia da súa residencia e da obriga de formular contas anuais consolidadas, ou ben que a súa constitución e operativa responde a motivos económicos válidos.

  Non obstante, se a entidade non residente obtén dividendos, participacións en beneficios ou rendas derivadas da transmisión das participacións, atenderase ás regras de non imputación recollidas no artigo 100.4 da LIS .

 2. No suposto de non aplicarse o que se dispón no apartado anterior, aplicarase o que se establece no artigo 100.3 da LIS , segundo o cal se imputará unicamente a renda positiva obtida por unha entidade non residente que proveña de cada unha das seguintes fontes:

  1. Titularidade de bens inmobles rústicos e urbanos ou de dereitos reais que recaian sobre os mesmos, non sendo que estean afectos a unha actividade económica, ou cedidos en uso a entidades non residentes pertencentes ao mesmo grupo, no sentido do artigo 42 do Código de Comercio, con independencia da súa residencia e da obriga de formular contas anuais consolidadas, e igualmente estiveren afectos a unha actividade económica.

  2. Participación en fondos propios de calquera tipo de entidade e cesión a terceiros de capitais propias, nos termos previstos nos apartados 1 e 2 do artigo 25 da Lei 35/2006, do 28 de novembro, do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas e de modificación parcial das leis dos Impostos sobre Sociedades, sobre a Renda de non Residentes e sobre o Patrimonio.

   Non se entenderá incluída nesta letra b) a renda positiva que proceda dos seguintes activos financeiros:

   • Os tidos para dar cumprimento a obrigas legais e regulamentarias orixinadas polo exercicio de actividades económicas.

   • Os que incorporen dereitos de crédito nado de relacións contractuais establecidas como consecuencia do desenvolvemento de actividades económicas.

   • Os tidos como consecuencia do exercicio de actividades de intermediación en mercados oficiais de valores.

   • Os tidos por entidades de crédito e aseguradoras como consecuencia do exercicio das súas actividades, sen prexuízo do que se establece na letra g) seguinte.

    A renda positiva derivada da cesión a terceiros de capital propia entenderase que procede da realización de actividades crediticias e financeiras a que se refire a letra g) seguinte cando o cedente e o cesionario pertenzan a un grupo de sociedades no sentido do artigo 42 do Código de Comercio, con independencia da residencia e da obriga de formular contas anuais consolidadas, e os ingresos do cesionario proceden, polo menos no 85 por cento, do exercicio de actividades económicas.

  3. Operacións de capitalización e seguro, que teñan como beneficiaria á propia entidade.

  4. Propiedade industrial e intelectual, asistencia técnica, bens mobles, dereitos de imaxe e arrendamento ou subarrendamento de negocios ou minas, nos termos establecidos no apartado 4 do artigo 25 da Lei 35/2006.

  5. Transmisión dos bens e dereitos referidos nas letras a), b), c) e d) anteriores que xere rendas.

  6. Instrumentos financeiros derivados, agás os designados para cubrir un risco especificamente identificado derivado da realización de actividades económicas.

  7. Actividades crediticias, financeiras, aseguradoras e de prestación de servizos realizados, directa ou indirectamente, con persoas ou entidades residentes en territorio español, e vinculadas no sentido do artigo 18 da LIS , en canto determinen gastos fiscalmente deducibles nas devanditas entidades residentes.

  Debe terse en conta que só se incluirá na base impoñible a renda que resulte positiva de cada unha das fontes indicadas.