Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Ámbito de aplicación

Estas deducións aplicaranse na cota íntegra do período impositivo correspondente á finalización do período de proba dun ano esixido no correspondente tipo de contrato e estarán condicionadas ao mantemento desta relación laboral durante polo menos 3 anos desde a data do seu inicio.

O incumprimento de calquera dos requisitos esixidos determinará a perda da dedución , que se regularizará na forma establecida no artigo 125.3 da LIS.

Non obstante, non se entenderá incumprida a obriga de mantemento do emprego cando o contrato de traballo se extinga, unha vez transcorrido o período de proba, por causas obxectivas ou despedimento disciplinario cando un ou outro sexa declarado ou recoñecido como procedente, dimisión, morte, xubilación ou incapacidade permanente total, absoluta ou gran invalidez do traballador.

O traballador contratado que dese dereito a unha das deducións referidas non se computará para os efectos do incremento de cadro de persoal establecido no artigo 102 da LIS .

Importante:

Con efectos para os períodos impositivos que se inicien o 1 de xaneiro de 2019, a disposición derrogatoria única do Real Decreto-lei 28/2018, do 28 de decembro, para a revalorización das pensións públicas e outras medidas urxentes en materia social, laboral e de emprego, derroga o artigo 4 da Lei 3/2012, do 6 de xullo, de Medidas Urxentes para a Reforma do Mercado Laboral, que establecía a posibilidade de celebrar contratos de traballo por tempo indefinido de apoio aos emprendedores .

Non obstante, a disposición transitoria sexta do citado Real Decreto-lei 28/2018 establece que os contratos de traballo por tempo indefinido de apoio aos emprendedores celebrados ata o 31 de decembro de 2018, considéranse válidos e continuarán rexendose pola normativa vixente no momento da súa celebración, así como se é o caso os incentivos correspondentes.

Polo tanto, os contratos subscritos durante 2018 xerarán o dereito a aplicar a dedución por creación de emprego do artigo 37 da LIS . Esta dedución, segundo o previsto no artigo 37 da LIS , practicarase na cota íntegra do período impositivo correspondente á finalización do período de proba dun ano esixido no correspondente tipo de contrato.

En consecuencia, se o contrato se subscribiu validamente en 2018 e o período de proba finaliza nun ano poderase aplicar esta dedución na cota íntegra do exercicio 2019, no caso de que o período impositivo coincida co ano natural.

Con respecto ao exercicio 2020, non poderá xerarse o dereito a aplicar esta dedución xa que a partir do 1 de xaneiro de 2019 non pode subscribirse este tipo de contratos.