Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Liberdade de amortización

Regulación: Artigo 102 LIS

Lembre:

Este suposto de liberdade de amortización do artigo 102 da LIS é incompatible co novo suposto de liberdade de amortización regulada na disposición adicional décimo sexta da LIS , polo que as entidades de reducida dimensión terán que optar por aplicar un dos dous incentivos fiscais.

1. Requisitos

As empresas de reducida dimensión poderán aplicar a liberdade de amortización, de acordo coas seguintes condicións:

 • Deben ter a condición de empresas de reducida dimensión no período impositivo da posta a disposición do investimento.

 • Debe tratarse de elementos novos do inmobilizado material ou dos investimentos inmobiliarias afectas a actividades económicas.

  Os devanditos elementos deberán encontrarse en calquera das seguintes situacións:

  • Adquiridos de terceiros e postos a disposición da empresa no período impositivo en que ten a condición de reducida dimensión.

  • Encargados mediante un contrato de execución de obra subscrita no período impositivo en que ten a condición de empresa de reducida dimensión e postos a disposición da empresa dentro dos 12 meses seguintes á conclusión do mesmo.

  • Construídos pola propia empresa coas mesmas condicións establecidas nos dous puntos anteriores.

  Este réxime tamén se aplicará a estes elementos cando fosen obxecto dun contrato de arrendamento financeiro e postos a disposición da empresa no período impositivo en que ten a condición de reducida dimensión, a condición de que se exercite a opción de compra.

 • Durante os vinte e catro meses seguintes á data do inicio do período impositivo en que entren en funcionamento os bens adquiridos, o cadro de persoal media total da empresa debe incrementarse respecto da cadro de persoal medio dos doce meses anteriores e o devandito incremento debe manterse durante un período adicional doutros 24 meses.

  Para o cálculo do cadro de persoal media total da empresa e do seu incremento deberanse tomar as persoas empregadas, nos termos que dispoña a lexislación laboral, tendo en conta a xornada contratada en relación coa xornada completa. Ao non esixirse ningún requisito específico sobre a modalidade do contrato laboral, será indiferente para os efectos do devandito cálculo que o contrato sexa indefinido, temporal, de formación, etc.

  Así mesmo, o traballador contratado que dese dereito a unha das deducións previstas no artigo 37 da LIS non se computará para os efectos do incremento de cadro de persoal establecido no artigo 102 da LIS .

 • A liberdade de amortización será aplicable desde a entrada en funcionamento dos elementos que poden acollerse á mesma.

 • Respecto dos elementos patrimoniais que poden amortizarse libremente non se aplicará o principio de inscrición contable do artigo 11.3. 1º da LIS , segundo o cal non serán fiscalmente deducibles os gastos que non se imputasen contablemente na conta de perdas e ganancias ou nunha conta de reservas se así establéceo unha norma legal ou regulamentaria.

  Polo tanto, aínda que o exceso de amortización fiscal derivado da aplicación da liberdade de amortización non estea contabilizado, permítese a súa dedución na base impoñible do Imposto sobre Sociedades.

2. Límite do investimento

A contía máxima do investimento que pode acollerse á liberdade de amortización é o resultado de multiplicar o importe de 120.000 euros polo incremento do cadro de persoal media total da empresa durante os 24 meses seguintes á data do inicio do período impositivo en que os bens adquiridos entren en funcionamento respecto da cadro de persoal medio dos 12 meses anteriores, calculado con dous decimais.

A contía amortizada libremente non pode ser superior ao valor de adquisición ou custo de produción dos elementos que se amortizan libremente.

3. Incumprimento

No suposto de que se incumprise a obriga de incrementar ou manter o cadro de persoal, deberase proceder a ingresar a cota íntegra que corresponder á cantidade deducida en exceso máis os xuros de mora correspondentes.

O ingreso da cota íntegra e dos xuros de mora realizarase conxuntamente coa autoliquidación correspondente ao período impositivo en que se incumprise unha ou outra obriga (sobre ingreso de cotas e xuros de mora por incumprimento de requisitos para gozar de beneficios fiscais, consulte o contido dos recadros [00615] e [00616] «Incremento por perda beneficios fiscais períodos anteriores» e dos recadros [00617] e [00618] «Xuros de mora »da páxina 14 bis do modelo 200, desenvolvido no Capítulo 6 deste Manual Práctico).