Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Obrigados a reter e ingresar a conta

Segundo o que se dispón no artigo 128.1 da  LIS están obrigados a reter ou ingresar a conta cando satisfagan ou aboen rendas suxeitas a retención ou ingreso a conta do Imposto sobre Sociedades:

  1. As persoas xurídicas e demais entidades, incluídas as comunidades de bens e de propietarios e as entidades en réxime de atribución de rendas.

  2. As persoas físicas respecto das rendas que satisfagan ou aboen no exercicio das súas actividades económicas.

  3. As persoas físicas, xurídicas e demais entidades non residentes en territorio español, que operen nel mediante establecemento permanente.

  4. O representante designado de acordo co que se dispón no artigo 86.1 do texto refundido da Lei de ordenación e supervisión de seguros privados, aprobado por Real decreto Lexislativo 6/2004, que actúe en nome da entidade aseguradora que opere en réxime de libre prestación de servizos, en relación coas operacións que se realicen en España.

    Con efectos desde 1-1-2016, estarán obrigadas a practicar retención ou ingreso a conta as entidades aseguradoras domiciliadas noutro Estado membro do Espazo Económico Europeo que operen en España en réxime de libre prestación de servizos, en relación coas operacións que se realicen en España.