Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Recadro 00080 Unións, federacións e confederacións de cooperativas

Marcarán este recadro as unións, federacións e confederacións de cooperativas que, de acordo ao que se dispón no artigo 79 da Lei 27/1999, do 16 de xullo, de Cooperativas, estean formadas por cooperativas de calquera tipo e clase que constitúan sociedades, agrupacións, consorcios e unións entre si, ou con outras persoas físicas ou xurídicas, públicas ou privadas, formalizando convenios ou acordos, para o mellor cumprimento do seu obxecto social e para a defensa dos seus intereses.

Segundo establécese no artigo 36.b) da Lei 20/1990 este tipo de entidades aplicarán o réxime tributario especial das entidades parcialmente exentas regulado no Capítulo XIV do Título VII da LIS.

Para coñecer as particularidades das entidades parcialmente exentas, consulte o apartado «Quen están obrigados a presentar a declaración do Imposto sobre Sociedades?» do Capítulo 1 deste Manual práctico.

O desenvolvemento do réxime fiscal das cooperativas encóntrase no Capítulo 11 deste Manual práctico.