Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Transparencia fiscal internacional

As entidades que imputasen na base impoñible do Imposto a renda positiva dunha ou varias entidades non residentes en territorio español, ao concorrer os supostos contemplados no artigo 100 da LIS, terán dereito a aplicar unha serie de deducións sobre a cota íntegra, cuxo importe deberán consignar no recadro [00575] «Transparencia fiscal internacional (art. 100.11 LIS)» da páxina 14 do modelo 200.

Pode consultar as deducións que hai que practicar polas entidades que apliquen o réxime de transparencia fiscal internacional e as súas particularidades no Capítulo 9 «Réximes tributarios especiais (I)» deste Manual práctico.