Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Recadro 00007 Imputación na base impoñible de rendas positivas do artigo 100 da LIS

Marcarán este recadro aquelas entidades que, no período impositivo obxecto da declaración, imputen na súa base impoñible a renda positiva obtida por unha ou varias entidades non residentes en territorio español, en cumprimento e de acordo coa transparencia fiscal internacional regulada no artigo 100 da LIS.

O desenvolvemento do réxime tributario especial de transparencia fiscal internacional encóntrase no Capítulo 9 deste Manual práctico.