Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Recadro 00073 Opción do 0,7 %da cota íntegra para fins sociais (DÁ 103ª Lei 6/2018)

Este recadro utilizarase para manifestar expresamente a vontade de destinar o 0,7 por cento da cota íntegra do Imposto sobre Sociedades a subvencionar actividades de interese xeral consideradas de interese social, prevista na disposición adicional centésima terceira da Lei 6/2018, do 3 de xullo, de Orzamentos Xerais do Estado para 2018.

Poden utilizar este recadro os contribuíntes cuxo período impositivo finalice a partir do 5 de xullo de 2018 (data da entrada en vigor da citada Lei 6/2018).