Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Ámbito de aplicación

Regulación: Artigo 100.1 LIS

O réxime de transparencia fiscal internacional aplicarase aos contribuíntes do Imposto sobre Sociedades sempre que se cumpran as seguintes circunstancias:

  1. Que teñan unha participación igual ou superior ao 50 por cento do capital, os fondos propios, os resultados ou os dereitos de voto na data do peche do exercicio social dunha entidade non residente en territorio español. A participación computarase por si soa ou conxuntamente con persoas ou entidades vinculadas no sentido do artigo 18 da LIS .

    O importe da renda positiva a imputar determinarase en proporción á participación nos resultados, e, no seu defecto, en proporción á participación no capital, os fondos propios ou os dereitos de voto.

  2. Que o importe satisfeito pola entidade non residente en territorio español, polas rendas que teñen que imputarse na base impoñible, por un gravame de natureza idéntica ou análoga ao Imposto sobre Sociedades, sexa inferior ao 75 por cento de que corresponder no devandito territorio español.

Segundo o que se dispón no artigo 100.16 da LIS , este réxime especial non se aplicará cando a entidade non residente en territorio español sexa residente noutro Estado membro da Unión Europea, sempre que o contribuínte acredite que a súa constitución e operativa responde a motivos económicos válidos e que realiza actividades económicas, ou trátese dunha institución de investimento colectiva regulada na Directiva 2009/65/CE do Parlamento Europeo e do Consello, do 13 de xullo de 2009, pola que se coordinan as disposicións legais, regulamentarias e administrativas sobre determinados organismos de investimento colectivo en valores mobiliarios, distintas das previstas no artigo 54 da LIS , constituída e domiciliada nalgún Estado membro da Unión Europea.