Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Relación de actividades prioritarias de mecenado para o exercicio 2020

Segundo o que se dispón no artigo 22 da Lei 49/2002, a Lei de Orzamentos Xerais do Estado poderá establecer unha relación de actividades prioritarias de mecenado no ámbito dos fins de interese xeral citados no número 1.º do artigo 3 desta Lei, así como as entidades beneficiarias, de acordo co seu artigo 16.

Con esta finalidade, o artigo 5 do Real Decreto-lei 18/2019, do 27 de decembro, polo que se adoptan determinadas medidas en materia tributaria, catastral e de seguridade social, establece que durante o ano 2020, consideraranse actividades prioritarias de mecenado as enumeradas para o ano 2018 na disposición adicional septuaxésimo primeira da Lei 6/2018, de Orzamentos Xerais do Estado:

 1. As levadas a cabo polo Instituto Cervantes para a promoción e difusión da lingua española e da cultura mediante redes telemáticas, novas tecnoloxías e outros medios.

 2. As levadas a cabo pola Fundación Deporte Novo en colaboración co Consello Superior de Deportes no marco do proxecto «España Compite: na Empresa como no Deporte »coa finalidade de contribuír ao impulso e proxección das  PEMES españolas no ámbito interno e internacional, a potenciación do deporte e a promoción do empresario como motor de crecemento asociado aos valores do deporte.

  Os donativos, doazóns e achegas ás actividades sinaladas no parágrafo anterior terán o límite de 50.000 euros anuais para cada aportante.

 3. As levadas a cabo pola Biblioteca Nacional de España en cumprimento dos fins e funcións de carácter cultural e de investigación científica establecidos pola Lei 1/2015, do 24 de marzo, reguladora da Biblioteca Nacional de España e polo Real decreto 640/2016, do 9 de decembro, polo que se aproba o Estatuto da Biblioteca Nacional de España.

 4. As actividades de fomento, promoción e difusión das artes escénicas e musicais levados a cabo polas Administracións públicas ou co apoio destas .

 5. As levadas a cabo polo Museo Nacional do Prado para a consecución dos seus fins establecidos na Lei 46/2003, do 25 de novembro, reguladora do Museo Nacional do Prado e no Real decreto 433/2004, do 12 de marzo, polo que se aproba o Estatuto do Museo Nacional do Prado.

 6. A conservación, restauración ou rehabilitación dos bens do Patrimonio Histórico Español que se relacionan no anexo XIII desta Lei.

 7. Os proxectos e actuacións das Administracións públicas dedicadas á promoción da Sociedade da Información e, en particular, aqueles que teñan por obxecto a prestación dos servizos públicos por medio dos servizos informáticos e telemáticos a través de Internet.

 8. Os programas de formación e promoción do voluntariado que fosen obxecto de subvención por parte das Administracións públicas.

 9. Os programas dirixidos á erradicación da violencia de xénero que fosen obxecto de subvención por parte das Administracións Públicas ou realícense en colaboración con estas.

 10. A investigación, desenvolvemento e innovación nas infraestruturas que forman parte do Mapa nacional de Infraestruturas Científicas e Técnicas Singulares (ICTS) aprobado o 7 de outubro de 2014 polo Consello de Política Científica, Tecnolóxica e de Innovación e que, a este efecto, relaciónanse no anexo XIV desta Lei.

 11. A investigación, o desenvolvemento e a innovación orientada a resolver os retos da sociedade identificada na Estratexia Española de Ciencia e Tecnoloxía e de Innovación para o período 2013-2020 e financiados ou realizados polas entidades que, para estes fins, recoñézanse polo Ministerio de Facenda, a proposta do Ministerio de Economía, Industria e Competitividade.

 12. O fomento da difusión, divulgación e comunicación da cultura científica e da innovación levada a cabo pola Fundación Española para a Ciencia e a Tecnoloxía.

 13. As levadas a cabo pola Axencia Estatal de Investigación para o fomento e financiamento das actuacións que derivan das políticas de I+D da Administración Xeral do Estado.

 14. As levadas a cabo pola Axencia Española de Cooperación Internacional para o Desenvolvemento para a loita contra a pobreza e a consecución dun desenvolvemento humano sostible nos países en desenvolvemento.

 15. As levadas a cabo pola Axencia Española de Cooperación Internacional para o Desenvolvemento para a promoción e o desenvolvemento das relacións culturais e científicas con outros países, así como para a promoción da cultura española no exterior.

 16. As actividades de promoción educativa no exterior recollidas no Real decreto 1027/1993, do 25 de xuño, polo que se regula a acción educativa no exterior.

 17. As levadas a cabo pola Fundación ONCE no marco do Programa de Bolsas "Oportunidade ao Talento ", así como as actividades culturais desenvolvidas por esta entidade no marco da Bienal de Arte Contemporánea, o Espazo Cultural "Cambio de Sentido" e a Exposición itinerante "O Mundo Flúe".

 18. As levadas a cabo pola Fundación ONCE do can guía no marco do "Trinta Aniversario da Fundación ONCE do Can Guía".

 19. As actividades que se leven a cabo en aplicación do "Pacto Iberoamericano de Mocidade".

 20. As levadas a cabo polo Fondo de Bolsas Soledad Cazorla para Orfos da violencia de xénero (Fundación Mulleres).