Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Presentación das declaracións do Imposto sobre Sociedades nos supostos de tributación conxunta

Na presentación das declaracións do Imposto sobre Sociedades nos supostos de tributación conxunta á Administración do Estado e ás Deputacións Forais da Comunidade Autónoma do País Vasco e / ou a Comunidade Foral de Navarra no Imposto sobre Sociedades, hai que diferenciar entre:

 1. Declaracións a presentar por contribuíntes sometidos a tributación conxunta sendo aplicable a normativa estatal:

  1. Ante a Administración do Estado, o contribuínte deberá presentar a declaración do Imposto sobre Sociedades de acordo coa normativa estatal.

   Neste sentido, o artigo 2.10 da Orde HAC/560/2021, do 4 de xuño, establece que para a declaración a presentar ante a Administración do Estado a forma e lugar de presentación serán os que correspondan, segundo o modelo de que se trate, de que se regulan na presente Orde. Pola súa banda, o artigo 4.1 da citada Orde regula o deber xeral de presentar por medios electrónicos as declaracións correspondentes ao Imposto sobre Sociedades.

  2. Ante as Deputacións Forais do País Vasco e / ou ante a Comunidade Foral de Navarra, o contribuínte deberá presentar a declaración do Imposto sobre Sociedades, na forma e lugar que elas mesmas determinen, debendose efectuar, ante cada unha das devanditas Administracións, o ingreso ou solicitar a devolución que proceda, utilizando os documentos de ingreso e devolución aprobada pola normativa foral, sen prexuízo de que, se é o caso, poídanse presentar os modelos 200 ou 220, segundo establece o artigo 2.10.a) da Orde HAC/560/2021, do 4 de xuño. Así mesmo, o artigo 4.2 da mencionada orde, establece, que nestes casos, os contribuíntes poderán conectarse á Sede electrónica da Axencia Estatal de Administración Tributaria en Internet, enderezo electrónico  https://sede.agenciatributaria.gob.es e, dentro do apartado «os meus expedientes», seleccionar a declaración presentada ante a Administración do Estado e imprimir un exemplar da mesma, utilizando como documento de ingreso ou devolución o que corresponda dos aprobados polas Deputacións Forais do País Vasco e pola Comunidade Foral de Navarra.

 2. Declaracións a presentar por contribuíntes sometidos a tributación conxunta sendo aplicable a normativa foral:

  1. Ante as Deputacións Forais do País Vasco e / ou ante a Comunidade Foral de Navarra, o contribuínte deberá presentar a declaración do Imposto sobre Sociedades, de acordo á normativa e o procedemento que as mesmas establecesen.

  2. Ante a Administración do Estado, segundo o que se dispón no artigo 4.2 da Orde HAC/560/2021, do 4 de xuño, os contribuíntes sometidos á normativa foral para a presentación das declaracións do Imposto sobre Sociedades poderán utilizar ou ben os modelos 200 e 220 aprobados na presente Orde efectuando a súa presentación por vía electrónica, ou ben, o modelo aprobado pola normativa foral correspondente. En caso de presentar o modelo aprobado pola normativa foral, deberán utilizarse os documentos de ingreso ou devolución que se aproban nos Anexos I e II da citada Orde HAC/560/2021, do 4 de xuño, que poderán obterse na Sede electrónica da Axencia Estatal da Administración Tributaria, á que se pode acceder a través do portal da Axencia Tributaria en Internet (sede.agenciatributaria.es ), ou ben, directamente en «https://sede.agenciatributaria.gob.es».