Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Inaplicación do réxime especial

Regulación: Artigos 113.4 e 5 LIS

Este réxime especial non poderá aplicarse cando:

  1. A totalidade dos buques non estean rexistrados en España ou noutro Estado membro da Unión Europea. Tampouco poderán acollerse ao presente réxime os buques destinados, directa ou indirectamente, a actividades pesqueiras ou deportivas, nin os de recreo.

  2. Nos períodos impositivos en que, podendo ser de aplicación este réxime, concorran simultaneamente as seguintes circunstancias:

    • Que a entidade teña a condición de mediana ou gran empresa de acordo co que se dispón na Recomendación 2003/361/CE da Comisión Europea.

    • Que perciban unha axuda de Estado de reestruturación concedida ao abeiro do que se establece na Comunicación 2004/C244/02 da Comisión Europea.

    • Que a Comisión Europea non tivese en conta os beneficios fiscais derivados da aplicación deste réxime cando tomou a decisión sobre a axuda de reestruturación.

Para as autorizacións administrativas concedidas entre o 30 de abril de 2007 e o 29 de xuño de 2011, non resultará de aplicación o réxime fiscal das entidades navieiras en función da tonelaxe ás agrupacións de interese económico na medida que constitúa axuda de Estado incompatible nos termos previstos na Decisión da Comisión Europea do 17 de xullo de 2013, relativa ao réxime fiscal aplicable a determinados acordos de arrendamento financeiro, conforme establécese na disposición transitoria trixésima da LIS .