Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Formalización do modelo 200

Conforme ao que se establece nos artigos 31 e 32 da LIS, no recadro [00573] «Dedución por dobre imposición internacional xerada e aplicada no exercicio (arts. 31 e 32 LIS)», consignarase o importe destas deducións para evitar a dobre imposición internacional que o contribuínte xerase e aplicado no período obxecto de declaración. O importe consignado neste recadro será o que resulte da formalización do cadro de desagregación da páxina 16 do modelo 200 que se explica a continuación.

Formalización do cadro «Deducións dobre imposición internacional LIS» (páxina 16 do modelo 200)

Os contribuíntes que apliquen as deducións por dobre imposición internacional regulada nos artigos 31 e 32 da LIS , deberán cubrir neste cadro o bloque «DI Internacional 2020» en que deberán consignar os importes das deducións para evitar a dobre imposición internacional ás que se refiren os artigos 31 e 32 da LIS xeradas no período impositivo de declaración, da forma en que se detalla a continuación:

 • Na columna «Dedución xerada» recollerase o importe das deducións por dobre imposición internacional xurídica e económica (artigos 31 e 32 da LIS) xeradas en 2020.

 • Na columna «Aplicada nesta liquidación »recollerase a parte (ou a totalidade se é o caso) dos importes consignados na anterior columna «Dedución xerada» relativos ás deducións por dobre imposición internacional xurídica e económica, que se aplican na liquidación correspondente ao período obxecto de liquidación.

  Para ter en conta:

  • Para os períodos impositivos que se inicien a partir do 1 de xaneiro de 2016, o apartado 2 da disposición adicional décimo quinta da LIS establece que os contribuíntes cuxo importe neto da cifra de negocios sexa polo menos de 20 millóns de euros durante os 12 meses anteriores á data en que se inicie o período impositivo, deberán ter en conta que o importe das deducións para evitar a dobre imposición internacional previstas nos artigos 31, 32 e apartado 11 do artigo 100 da LIS , así como o daquelas deducións para evitar a dobre imposición a que se refire a disposición transitoria vixésimo terceira desta Lei, non poderá exceder conxuntamente do 50 por cento da cota íntegra do contribuínte.

  • Para os períodos impositivos iniciados a partir do 1 de xaneiro de 2019, deberase incluír na páxina 21 do modelo 200, información sobre o importe neto da cifra de negocios dos doce meses anteriores á data de inicio do período impositivo, para os efectos de determinar a aplicación do límite establecido en DÁA 15ª da LIS .

   Con esta finalidade, con carácter previo á formalización deste cadro «Deducións dobre imposición internacional LIS» (agás nos supostos que xa se cumprimentase previamente o cadro da páxina 21 do modelo 200), abrirase unha xanela de desagregación en que o contribuínte deberá indicar se o i mporte neto da cifra de negocios durante os doce meses anteriores á data de inicio do período impositivo foi inferior a 20 millóns, polo menos de 20 millóns de euros, pero inferior a 60 millóns ou polo menos de 60 millóns de euros. A opción marcada polo contribuínte trasladarase ao cadro «Importe neto da cifra de negocios dos doce meses anteriores á data de inicio do período impositivo» da páxina 21 do modelo 200.

   A opción marcada polo contribuínte tera en contase tamén para determinar os límites no cálculo das correccións contables derivadas da aplicación do artigo 11.12 da LIS , da compensación de bases impoñibles negativas e da compensación de cotas por perdas das cooperativas, polo que unha vez cumprimentado o cadro da páxina 21 do modelo 200, non se volverá a mostrar noutras pantallas.

  • No recadro [00573] recollerase o total dos importes consignados na columna «Aplicada nesta liquidación »que deberá trasladarse ao recadro [00573] da páxina 14 do modelo 200 referente á liquidación do Imposto.

 • Na columna «Pendente de aplicación en períodos futuros» recollerase a parte das deducións da columna «Dedución xerada» que non se incluíron nos recadros correspondentes á columna «Aplicada nesta liquidación ». É dicir, refírese á parte das deducións que por non ser aplicadas na liquidación do período impositivo obxecto de declaración, queda pendente de aplicar en períodos impositivos futuros.