Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Límites aplicables

Da mesma forma que se incrementan as porcentaxes, tamén se incrementarán os límites aplicables a esta dedución de acordo co artigo 94.1. b) da Lei 20/1991.

A dedución por investimentos en activos fixos novos nas Canarias está sometida a un límite individual incrementado do 50 por cento da cota íntegra, minorada nas deducións para evitar a dobre imposición interna e internacional e as bonificacións (recadro [00582] «Cota íntegra axustada positiva» da páxina 14 do modelo 200). Este límite determínase por aplicación do que se dispón no apartado 7 da disposición adicional duodécima da Lei 43/1995 (15 por cento) e no artigo 94.1.b) da Lei 20/1991, que incrementa o límite nun 80 por cento ao que para cada modificación da dedución por investimentos fíxese no réxime xeral cun diferencial mínimo de 35 puntos porcentuais. Neste caso o límite individual incrementado queda fixado no 50 por cento, debido a que é o maior dos dous seguintes:

  • 15% x 1,8 = 27%
  • 15% + 35% = 50%

Con efectos para os períodos impositivos que se inicien a partir do 7 de novembro de 2018, para as illas da Palma, A Gomera e El Hierro, se aplicamos ao límite individual xeral do 15 por cento o previsto no artigo 94.1.b) Lei 20/1991 que establece que o tope mínimo do 80 por cento incrementarase ao 100 por cen e o diferencial mínimo pasará a 45 puntos porcentuais, sempre que a normativa comunitaria de axudas de estado así permítao e trátese de investimentos contemplados na Lei 2/2016, do 27 de setembro e demais leis de medidas para a ordenación da actividade económica destas illas, o límite do 15 por cento incrementarase ao 60 por cento, xa que de acordo cos seguintes cálculos é o maior de:

  • 15% x 2 = 30%
  • 15% + 45% = 60%

Este límite individual incrementado do 50 por cento (60 por cento para as illas da Palma, A Gomera e El Hierro) aplícase tanto á dedución por investimentos en activos fixos novos xerados no propio período impositivo, como ás procedentes de períodos impositivos anteriores.

No referente aos saldos pendentes das deducións por investimentos do artigo 26 da Lei 61/1978, entre as que se encontra a dedución por investimentos en activos fixos novos, agás a correspondente á creación de emprego, o apartado 4 da disposición transitoria undécima da Lei 43/1995 (recollido no apartado 1 da disposición transitoria oitava do TRLIS), establece que as deducións procedentes de diferentes modalidades ou períodos impositivos do artigo 26 da Lei 61/1978, do 27 de decembro, do Imposto sobre Sociedades, agás a correspondente á creación de emprego, non poderán exceder un límite conxunto do 35 por cento da cota líquida.

Con esta finalidade, na medida en que a única dedución pendente de aplicar de períodos impositivos anteriores, por aplicación do artigo 26 da Lei 61/1978, é a dedución por investimentos en activos fixos novos nas Canarias, no caso de que concorran contías desta dedución procedente de diferentes períodos impositivos resultará de aplicación o límite conxunto do 35 por cento ao que se refire o apartado 4 da disposición transitoria undécima da Lei 43/1995.

Polo tanto, o límite conxunto do 35 por cento de acordo co que se dispón no artigo 94.1. b) da Lei 20/1991 para o caso da dedución por investimentos en activos fixos novos nas Canarias pendente de aplicar de períodos impositivos anteriores (excluído o importe da dedución do período obxecto de declaración), incrementarase ao 70 por cento, xa que é o maior dos dous seguintes:

  • 35% x 1,8 = 63%
  • 35% + 35% = 70%

Con efectos para os períodos impositivos que se inicien a partir do 7 de novembro de 2018, para as illas da Palma, A Gomera e El Hierro, se aplicamos ao límite conxunto xeral do 35 por cento o previsto no artigo 94.1.b) da Lei 20/1991 que establece que o tope mínimo do 80 por cento incrementarase ao 100 por cen e o diferencial mínimo pasará a 45 puntos porcentuais, cando a normativa comunitaria de axudas de estado así permítao e trátese de investimentos contemplados na Lei 2/2016, do 27 de setembro e demais leis de medidas para a ordenación da actividade económica destas illas, o límite do 35 por cento incrementarase ao 80 por cento, xa que de acordo cos seguintes cálculos é o maior de:

  • 35% x 2 = 70%
  • 35% + 45 % = 80%

Desta forma, os contribuíntes poderán deducirse no período obxecto da declaración o importe da dedución por investimentos en activos fixos novos nas Canarias cun límite individual do 50 por cento sobre a cota íntegra axustada. Ademais, polos saldos pendentes desta dedución procedente de períodos impositivos anteriores (excluído o importe da dedución do período obxecto de declaración), aplicarase sobre a devandita cota íntegra axustada un límite conxunto do 70 por cento.