Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Dedución por actividades de investigación e desenvolvemento

Regulación: Artigo 35.1 LIS

  • Para aplicar a dedución por actividades de investigación e desenvolvemento que se realicen nas Canarias, as entidades deberán cumprir os requisitos xerais establecidos para estas deducións no artigo 35.1 da LIS (consulte o Capítulo 6 deste Manual).

  • Sobre as porcentaxes establecidos no artigo 35.1 da LIS para os gastos de investigación e desenvolvemento, aplicaranse as porcentaxes incrementadas do artigo 94.1.a) da Lei 20/1991. A razón é que a dedución por actividades de investigación e desenvolvemento continúa aplicandose nas Canarias conforme ao Réxime de dedución vixente no momento da derrogación do artigo 26 da Lei 61/1978 e coas especialidades introducidas polo artigo 94 da Lei 20/1991.

    Con esta finalidade, aos gastos en investigación e desenvolvemento realizado no exercicio aplicarase o 45 por cento e aos excesos de gastos con respecto á media dos realizados nos dous anos anteriores, o 75,6 por cento. Así mesmo, é deducible o 28 por cento dos investimentos en elementos do inmobilizado material e intanxible, excluídos os inmobles e terreos, sempre que estean afectos exclusivamente ás actividades de investigación e desenvolvemento. Por último, existe unha dedución adicional do 37 por cento aplicable aos gastos de persoal correspondentes a investigadores cualificados adscritos en exclusiva a actividades de investigación e desenvolvemento.

  • Da mesma forma que se incrementan as porcentaxes, tamén se incrementarán os límites aplicables a esta dedución de acordo co que se dispón no artigo 94.1. b) da Lei 20/1991, polo que estará suxeita ao límite conxunto do 60/90 ou do 70/100 (A Palma, A Gomera e El Hierro) por cento.

    No caso de que o contribuínte exerza a opción prevista no artigo 39.2 da LIS , estas deducións non estarán suxeitas ao límite conxunto do 60/90 ou do 70/100 (A Palma, A Gomera e El Hierro) por cento establecido no artigo 94.1 b) da LIS .