Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Cálculo

A cota líquida positiva óbténse aplicando sobre a cota íntegra axustada positiva as deducións sobre a cota, distintas das deducións por dobre imposición e das bonificacións analizadas no apartado anterior, ás que teña dereito o contribuínte.

Con esta finalidade, o contribuínte deberá consignar no recadro [00592] «Cota líquida positiva» da páxina 14 do modelo 200, o resultado de restar da cota íntegra axustada positiva (recadro [00582]), a suma das cantidades consignadas no apartado doutras «deducións «. Cota líquida positiva» da páxina 14 do modelo 200 relativas ás deducións da cota aplicada polo contribuínte no período impositivo por investimentos acollidas aos diferentes réximes e modalidades especificadas en cada unha dos devanditos recadros:

[00592] = [00582] - ([00583] + [00585] + [00584] + [00588] + [01039] + [02314] + [02315] + [00565] + [00590] + [00399] + [00082] + [01040] + [01041])

O resultado desta operación sempre terá que ser unha cantidade positiva ou cero.