Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Caracteres da declaración

Recadro 00009 Entidade dominante de grupo fiscal

Marcarán este recadro as entidades que tributen no Réxime de consolidación fiscal, incluídos os grupos de cooperativas, establecido no Capítulo VI do Título VII da LIS e no Real decreto 1345/1992, respectivamente, para indicar se a devandita entidade declarante é a entidade dominante do grupo fiscal.

As entidades que marquen este recadro deberán cubrir tamén o recadro [00040] «Número de grupo fiscal» do apartado «Grupo fiscal» da páxina 1 do modelo 200, ao obxecto de identificar o grupo fiscal ao que pertencen (para coñecer como cóbrese este recadro, consulte neste mesmo Capítulo o apartado «Grupo »).

No caso de que se marque este recadro trasladarase directamente o NIF da entidade declarante, consignado no apartado de identificación, ao campo denominado «NIF da entidade representante/dominante (incluída no grupo fiscal)», do apartado «Grupo fiscal» da páxina 1 do modelo 200 destinado a cubrir exclusivamente polas entidades que marcasen os recadros [00009] «Entidade dominante de grupo fiscal» ou [00010] «Entidade dependente de grupo fiscal» (para coñecer como cóbrese o apartado de identificación, consulte neste mesmo Capítulo o apartado «Grupo »).

As entidades que marquen o recadro [00009] non deberán cubrir os datos das páxinas 15 a 20 quater, agás o apartado «Detalle das correccións ao resultado da conta de perdas e ganancias (excluída a corrección por Imposto Sociedades) (formalización obrigatoria para todos os axustes das páxinas 12 e 13)» da páxina 19, o apartado «Reversión das perdas por deterioración de valores representativos da participación en elcapital ou nos fondos propios de entidades pendentes de reversión» da páxina 20 bis, e o apartado relativo á «Aplicación de resultados» da páxina 20 quater.

No caso dos grupos de cooperativas tampouco deberán cubrir o cadro de detalle de compensación de cotas da páxina 22 do modelo 200.

A ter en conta :

Con efectos para os períodos impositivos que se inicien a partir do 1 de xaneiro de 2018, as sucursais da Zona Especial Canaria (ZEC) de entidades con residencia fiscal en España que aplican o tipo de gravame especial desta zona, poden formar parte dun grupo fiscal que aplique o réxime de consolidación fiscal previsto na LIS .

En relación á súa declaración do Imposto sobre Sociedades, estas entidades deberán presentar dous modelos 200, un pola parte da parte de base impoñible á que se lle vai aplicar o tipo de gravame do ZEC (en que non deberán marcar o recadro [00009], senón o recadro [00079] «Entidade ZEC en consolidación fiscal »), e outro modelo 200 pola parte da base impoñible que non tributa ao tipo especial e que vai aplicar o réxime especial de consolidación (en que deberán marcar o recadro [00009], pero non o recadro [00079]).

Recadro 00010 Entidade dependente de grupo fiscal

Marcarán este recadro as entidades que tributen no Réxime de consolidación fiscal, incluídos os grupos de cooperativas, establecido no Capítulo VI do Título VII da LIS e no Real decreto 1345/1992, respectivamente, para indicar se a devandita entidade declarante é unha entidade dependente dentro do grupo fiscal.

As entidades que marquen este recadro deberán cubrir o recadro [00040] «Número de grupo fiscal» do apartado «Grupo fiscal» da páxina 1 do modelo 200, ao obxecto de identificar o grupo fiscal ao que pertencen (para coñecer como cóbrese este recadro, consulte neste mesmo Capítulo o apartado «Grupo».

No caso de que se marcase o recadro [00010], a entidade declarante deberá consignar o NIF da entidade dominante ou representante (no caso de grupos constituídos só por entidades dependentes) no campo denominado «NIF da entidade representante / dominante (incluída no grupo fiscal)», do apartado «Grupo fiscal»» da páxina 1 do modelo 200.

Ademais, as entidades que marquen o recadro [00010] da páxina 1 do modelo 200 deberán consignar no caso de grupos cuxa entidade dominante resida no estranxeiro ou estean sometidas á normativa foral, o número de identificación da entidade dominante do grupo ao que pertencen, no campo «N.º identificación da entidade dominante (no caso de grupos constituídos só por entidades dependentes)», do apartado «Grupo fiscal» da páxina 1 do modelo 200.

Pode consultar como cóbrense os campos relativos aos números de identificación fiscal no punto apartado «Grupo» deste mesmo Capítulo.

As entidades que marquen o recadro [00010] só deberán cubrir nas páxinas 15 a 20 ter do modelo 200, os apartados relativos á aplicación de resultados, polo miúdo das correccións ao resultado da conta de perdas e ganancias da páxina 19, así como o apartado de reversión das perdas por deterioración de valores representativos da participación no capital ou nos fondos propios de entidades pendentes de reversión da páxina 20 bis.

No caso dos grupos de cooperativas tampouco deberán cubrir o cadro de detalle de compensación de cotas da páxina 22 do modelo 200.

A ter en conta :

Con efectos para os períodos impositivos que se inicien a partir do 1 de xaneiro de 2018, as sucursais da Zona Especial Canaria (ZEC) de entidades con residencia fiscal en España que aplican o tipo de gravame especial desta zona, poden formar parte dun grupo fiscal que aplique o réxime de consolidación fiscal previsto na LIS .

En relación á súa declaración do Imposto sobre Sociedades, estas entidades deberán presentar dous modelos 200, un pola parte da parte de base impoñible á que se lle vai aplicar o tipo de gravame do ZEC (en que non deberán marca r o recadro [00010], senón o recadro [00079] «Entidade ZEC en consolidación fiscal »), e outro modelo 200 pola parte da base impoñible que non tributa ao tipo especial e que vai aplicar o réxime especial de consolidación (en que deberán marcar o recadro [00010], pero non o recadro [00079]).