Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Bonificacións por rendas obtidas en Ceuta e Melilla

No recadro [00567] «Bonificación por rendas obtidas en Ceuta e Melilla (art. 33 LISda páxina 14 do modelo 200, deberase consignar o importe correspondente á bonificación aplicada sobre a cota íntegra regulada no artigo 33 da LIS nos seguintes termos:

 • Porcentaxe de bonificación :

  50 por cento.

 • Entidades ás que afecta :

  Entidades que operen efectiva e materialmente en Ceuta e Melilla, é dicir, aquelas entidades españolas que estean domiciliadas fiscalmente nos devanditos territorios ou que operen neles mediante establecemento ou sucursal, e aquelas entidades estranxeiras non residentes en España e que operen nos devanditos territorios mediante establecemento permanente.

 • Rendas bonificadas :

  Todas as rendas obtidas en Ceuta e Melilla.

  Entenderase por rendas obtidas en Ceuta ou Melilla aquelas que correspondan a actividades que determinen nos devanditos territorios o peche dun ciclo mercantil con resultados económicos.

  Con esta finalidade, considerarase cumprido o que se dispón no parágrafo anterior no caso de arrendamento de inmobles situados nestes territorios.

  Non se estimará que median as devanditas circunstancias cando se trate de operacións illadas de extracción, fabricación, compra, transporte, entrada e saída de xéneros ou efectos naqueles e, en xeral, cando as operacións non determinen por si soas rendas.

  Informa:

  Aquelas entidades domiciliadas en Ceuta ou Melilla que exerzan a actividade de exportación de mercadorías fabricadas neses territorios ou adquiridos a un fabricante dos devanditos territorios ou que as importase previamente, teñen dereito á bonificación do 50 por cento da parte de cota íntegra correspondente ás rendas derivadas das devanditas operacións, xa que todas elas pechan un ciclo mercantil que determina resultados económicos nos citados territorios.

  Unha sociedade que se dedique ao transporte por conta allea de mercadorías entre Ceuta e a península ten dereito á bonificación, xa que a devandita actividade pecha ciclo económico en Ceuta. Se a sociedade dispón dun almacén na península desde o que envía e recibe as mercadorías, sempre que o citado almacén non sexa en realidade unha sucursal da entidade transportista, poderá aplicar esta bonificación.

 • Aplicación desta bonificación

  Aos efectos de poder aplicar a bonificación deste artigo, terá a consideración de renda obtida en Ceuta ou Melilla, sempre que as entidades posúan, como mínimo, un lugar fixo de negocios nos devanditos territorios, ata un importe de 50.000 euros por persoa empregada con contrato laboral e a xornada completa que exerza as súas funcións en Ceuta ou Melilla, cun límite máximo total de 400.000 euros.

  Se se obteñen rendas superiores ao devandito importe, esixirase para aplicar a bonificación que se acredite o peche en Ceuta ou Melilla dun ciclo mercantil que determine resultados económicos. No caso de entidades que formen parte dun grupo de sociedades, estas cantidades determinaranse a nivel do grupo.

  Tamén se entenderán obtidas en Ceuta ou Melilla, as rendas procedentes do comercio por xunto cando esta actividade se organice, dirixa, contrate e facture a través dun lugar fixo de negocios situados nos devanditos territorios que conte nos mesmos cos medios materiais e persoais necesarios para iso.

  Para a determinación da renda imputable a Ceuta e Melilla no caso das entidades pesqueiras e as de navegación marítima teran en contase os criterios e porcentaxes específicas que se establecen nos apartados 4 e 5 do artigo 33 da LIS .

  As entidades españolas domiciliadas fiscalmente en Ceuta e Melilla que teñan a súa sede de dirección efectiva nos devanditos territorios, así como as entidades estranxeiras non residentes en España e que operen en Ceuta e Melilla mediante establecemento permanente que operen efectiva e materialmente nos devanditos territorios, durante un prazo non inferior a 3 anos, poderán aplicar esta bonificación polas rendas obtidas fóra das devanditas cidades nos períodos impositivos que finalicen unha vez transcorrido o citado prazo cando, polo menos, a metade dos seus activos estean situados naquelas . Non obstante, quedan exceptuadas do previsto neste apartado as rendas que procedan do arrendamento de bens inmobles situados fóra dos devanditos territorios.