Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

O pagamento fraccionado do Imposto sobre Sociedades do ano 2021 do réxime de consolidación fiscal

O grupo fiscal, ao ter a consideración de contribuínte do Imposto sobre Sociedades, está obrigado a realizar pagamentos fraccionados a conta da liquidación do devandito Imposto correspondente ao período impositivo que se trate.

A devandita obriga incumbe á entidade representante ou entidade cabeceira de grupo, segundo o artigo 75 da LIS, e realizarase nos mesmos prazos e contías que no réxime común, coas seguintes particularidades:

 1. O modelo que debe utilizarse para efectuar o pagamento fraccionado dos grupos fiscais é o modelo 222.

 2. A presentación do modelo 222 ante a Administración do Estado realizarase exclusivamente por vía telemática.

 3. No suposto en que o grupo aplique a modalidade de pagamento fraccionado prevista no artigo 40.2 da LIS e estivese transcorrendo o primeiro período impositivo de aplicación do réxime de consolidación fiscal, ou, sendo o segundo, non se desen as circunstancias que permitan a existencia dun período impositivo base para o cálculo do pagamento fraccionado, o grupo deberá ingresar a suma dos pagamentos fraccionados correspondentes ás sociedades integrantes do mesmo considerados illadamente.

 4. Cando no período impositivo en curso o grupo modificase a súa composición con respecto ao período impositivo que teña que ser tomado como base do pagamento fraccionado, como consecuencia da inclusión ou exclusión de sociedades membros, a cota verase afectada polas alteracións seguintes:

  1. Aumentos das cantidades que por pagamento fraccionado, correspondesen ás sociedades incorporadas, consideradas illadamente.

  2. Diminución das cantidades que por pagamento fraccionado, corresponden a sociedades excluídas, consideradas illadamente.

 5. Para os efectos de calcular o volume de operacións do grupo de sociedades durante os doce meses anteriores á data en que se inicien os períodos impositivos para determinar se resulta obrigatorio aplicar a modalidade de pagamento fraccionado prevista no artigo 40.3 da LIS , tera en contase o seguinte:

  1. Se o grupo non alterou a súa composición con respecto aos doce meses anteriores, o volume de operacións deberá ser a cifra global do grupo correspondente aos doce meses indicados, excluíndo da mesma as operacións internas.

  2. Se no grupo se incluíron sociedades que non formaban parte do mesmo durante os doce meses anteriores ao inicio do período impositivo, o volume de operacións sería o realizado polo grupo durante os doce meses, excluídas as operacións internas, incrementado no volume de operacións realizadas durante o mesmo período polas sociedades incluídas, individualmente consideradas.

   Non obstante, se as sociedades incluídas se constituíron durante o período impositivo ao que corresponde o pagamento fraccionado, estas non se terán en conta para calcular o volume de operacións.

  3. Se se excluíron sociedades que formaban parte do grupo durante os doce meses anteriores ao inicio do período impositivo, terá que terse en conta o momento en que se produce tal exclusión.

   Se a exclusión se produce antes de que se inicie o prazo para realizar o primeiro pagamento fraccionado correspondente ao período impositivo, o volume de operacións sería o realizado durante os doce meses anteriores ao inicio do período impositivo, excluídas as operacións internas, minorado no volume de operacións correspondentes ás sociedades excluídas realizadas nese mesmo período, consideradas individualmente.

   No caso que a exclusión se produza despois de que se iniciase o prazo para realizar o primeiro pagamento fraccionado correspondente ao período impositivo, o volume de operacións non se alterará, pois todos os pagamentos fraccionados do período impositivo deben realizarse utilizando a mesma modalidade.

  4. Se durante os doce meses anteriores ao inicio do período impositivo as sociedades non tributasen no réxime de tributación dos grupos de sociedades, o volume de operacións será a suma das operacións realizadas por cada sociedade, individualmente consideradas, nese mesmo período.

Con efectos para períodos impositivos que se inicien a partir do 1 de xaneiro de 2019 substituiuse o anexo II da Orde HFP/227/2017, do 13 de marzo, pola que se aproban os modelos 202 e 222. O motivo desta modificación encóntrase na necesidade de unificar e coordinar co modelo 220 a información dos apartados de Identificación do modelo 222 «Imposto sobre Sociedades. Réxime de consolidación fiscal. Pagamento fraccionado».

Para ter en conta:

A presentación do modelo 222 é obrigatoria en todo caso, incluso nos supostos en que non resulte cantidade algunha a ingresar.

Para a comunicación das variacións na composición do grupo fiscal producido con anterioridade ao primeiro pagamento fraccionado ao que afecte a nova composición, a sociedade dominante deberá empregar o formulario que para tal fin figura no anexo ao modelo 222.