Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Supostos prácticos

Exemplo 1:

A sociedade «M» é unha entidade de reducida dimensión que tributa polo réxime especial aplicable ás devanditas entidades previstas nos artigos 101 a 105 da LIS, cuxo período impositivo coincide co ano natural.

A devandita sociedade no exercicio 2019 estaba obrigada a dotar unha reserva de 100.000 euros e só dotou no devandito exercicio a cantidade de 50.000 euros.

Na declaración do Imposto de Sociedades do exercicio 2019, a sociedade «M» debeu cubrir o apartado «Dotación da reserva »do cadro «Reserva de nivelamento» da páxina 20 bis do modelo 200 da seguinte forma:

Exercicio de
xeración
Importe reserva
a dotar
Importe reserva
dotada
Importe reserva
pendente dotación
Reserva disposta
2019 [02241] 100.000 [02242] 50.000 [02243] 50.000 [02244] 0

Posteriormente no exercicio 2020, a sociedade «M» dota unha reserva adicional de 25.000 euros correspondentes ao importe da reserva que estaba obrigada a dotar no exercicio 2019.

Na declaración do Imposto de Sociedades do exercicio 2020, a sociedade «M» deberá cubrir o apartado «Dotación da reserva »do cadro «Reserva de nivelamento» da páxina 20 bis do modelo 200 da seguinte forma:

Exercicio de
xeración
Importe reserva
a dotar
Importe reserva
dotada
Importe reserva
pendente dotación
Reserva disposta
2020 [02413] 100.000 [002414] 75.000 [02415] 25.000 [02416] 0

Como se pode ver neste exemplo, o importe de 100.000 euros a consignar na columna «Importe reserva a dotar» non varía nas distintas declaracións do Imposto sobre Sociedades en tanto persista a obriga de dotar a reserva de nivelamento.

Exemplo 2:

A sociedade «A» é unha entidade de reducida dimensión que tributa polo réxime especial aplicable ás devanditas entidades previstas nos artigos 101 a 105 da LIS , cuxo período impositivo coincide co ano natural.

Exercicio 2019:

Fondos propios da sociedade «Á» 01» /01/2019Fondos propios da sociedade «Á» 31» /12/2019
Capital social
300.000
Capital social
300.000
Reserva legal
30.000
Reserva legal
30.000
Reservas estatutarias
10.000
Reservas estatutarias
10.000
Reservas voluntarias
300
Reservas voluntarias
30.300
Resultado do exercicio 2018
50.000
---
---

Outros datos:

 • Resultado de 2019 da conta de perdas e ganancias do IS: 25.000
 • Non diferencia entre resultado contable e resutado fiscal
 • Retencións: 5.000
 • Tipo de gravame: 25%

Cálculo reservas de capitalización e de nivelamento exercicio 2019

 1. En primeiro lugar, a sociedade «A» calcula a reserva de capitalización nos termos do artigo 25 da LIS :

  Total: 300.300 Total: 330.300
  FP para os efectos do artigo 25 a 01/01/2019FP para os efectos do artigo 25 a 31/12/2019
  Capital social
  300.000
  Capital social
  300.000
  Reservas voluntarias
  300
  Reservas voluntarias
  30.300

  Segundo os datos anteriores, o incremento dos fondos propios (Δ FP) é de 30.000

  Polo tanto, a reserva de capitalización do exercicio segundo establece o artigo 25 da LIS , será o 10% do incremento dos fondos propios da sociedade, co límite do 10 %da base impoñible positiva do período impositivo previa a esta redución, á integración a que se refire o apartado 12 do artigo 11 desta Lei e á compensación de bases impoñibles negativas.

  • Reserva de capitalización = Redución 10% de Δ FP = 3.000
  • Límite 10% BI previa á reserva de capitalización = 10% 250.000 = 25.000
  • Reserva de capitalización pendente de aplicar = 0

  Deberán cumprirse os requisitos de mantemento do incremento dos fondos propios. Así mesmo, deberá dotarse unha reserva de capitalización por importe de 3.000.

 2. No referente á reserva de nivelamento do exercicio 2019 segundo establece o artigo 105 da LIS poderá minorarse ata o 10% da base impoñible positiva, co límite de 1 millón de euros:

  • Reserva de nivelamento = 10% de BI positiva = 10% 247.000 = 24.700
  • Límite = 1.000.000

  A cantidade de 24.700 se adicionará á base impoñible dos períodos impositivos que conclúan nos 5 anos inmediatos e sucesivos á finalización do período impositivo 2019, sempre que a sociedade A teña unha base impoñible negativa, e ata o importe da mesma. O importe restante se adicionará á base impoñible do período impositivo correspondente á data de conclusión do referido prazo.

  Deberá dotarse en 2019 unha reserva de nivelamento por importe de 24.700

  A liquidación do Imposto sobre Sociedades correspondentes ao exercicio 2019 é a seguinte:

  Liquidación do IS 2019
  Resultado contable antes de impostos 2019 250.000
  Diferenzas
  0
  BI previa á redución do art. 25 e á compensación de BI negativas 250.000
  Reserva de capitalización (límite 10% x 250.000 = 25.000)
  -3.000
  Compensación de bases impoñibles negativas períodos anteriores 0
  Base impoñible 247.000
  Reserva de nivelamento (límite 1.000.000)
  -24.700
  BI despois da reserva de nivelamento 222.300
  Tipo impositivo 25%
  Cota íntegra 55.575
  Deducións e bonificacións fiscais 0
  Cota líquida 55.575
  Retencións e pagamentos a conta -5.000
  Cota diferencial 50.575

Exercicio 2020:

Fondos propios da sociedade «Á» 01» /01/2020Fondos propios da sociedade «Á» 31» /12/2020
Capital social
300.000
Capital social
300.000
Reserva legal
30.000
Reserva legal
30.000
Reservas estatutarias
10.000
Reservas estatutarias
20.000
Reservas voluntarias
30.300
Reserva de capitalización
3.000
Resultado do exercicio 2019
250.000
Reserva de nivelamento
24.700
---
---
Reservas voluntarias
60.300

Outros datos:

 • Resultado de 2020 da conta de perdas e ganancias do IS : -20.000
 • Non diferencia entre resultado contable e resutado fiscal
 • Retencións: 5.000
 • Tipo de gravame: 25%

Cálculo reservas de capitalización e de nivelamento exercicio 2020

 1. En primeiro lugar, a sociedade "A" calcula a reserva de capitalización nos termos do artigo 25 da LIS :

  Total: 330.300 Total: 363.300
  FP para os efectos do artigo 25 a 01/01/2020FP para os efectos do artigo 25 a 31/12/2020
  Capital social
  300.000
  Capital social
  300.000
  Reservas voluntarias
  30.300
  Reservas voluntarias
  60.300
  ---
  ---
  Reserva de capitalizació
  3.000

  Segundo os datos anteriores, o incremento dos fondos propios (Δ FP) é de 33.000.

  Polo tanto, a reserva de capitalización do exercicio segundo establece o artigo 25 da LIS , será o 10 % do incremento dos fondos propios da sociedade, co límite do 10 por cento da base impoñible positiva do período impositivo previa a esta redución, á integración a que se refire o apartado 12 do artigo 11 desta Lei e á compensación de bases impoñibles negativas.

  • Reserva de capitalización = Redución 10% de Δ FP = 3.300
  • Límite 10% BI previa á reserva de capitalización = 0
  • Reserva de capitalización pendente de aplicar durante os dous exercicios seguintes = 3.300
 2. No referente á reserva de nivelamento do exercicio 2020, xa que a base impoñible do período é de-20.000, as cantidades minoradas por reserva de nivelamento de 2019 deberán adicionarse ata o devandito importe.

  • Adición de reserva de nivelamento 2019 = 20.000
  • Reserva de nivelamento pendente de adicionar = 24.700 - 20.000 = 4.700

  A liquidación do Imposto sobre Sociedades correspondentes ao exercicio 2020 é a seguinte

  Liquidación do IS 2020
  Resultado contable antes de impostos 2020 -20.000
  Diferenzas
  0
  BI previa á redución do art. 25 e á compensación de BI negativas -20.000
  Reserva de capitalización (límite 0)
  0
  Compensación de bases impoñibles negativas períodos anteriores 0
  Base impoñible -20.000
  Reserva de nivelamento (límite BI negativa:-20.000)
  20.000
  BI despois da reserva de nivelamento 0
  Tipo impositivo 25%
  Cota íntegra 0
  Deducións e bonificacións fiscais 0
  Cota líquida 0
  Retencións e pagamentos a conta -5.000
  Cota diferencial -5.000

Formalización no modelo 200 dos cadros das reservas de capitalización e de nivelamento exercicios 2019 e 2020

• Declaración do Imposto sobre Sociedades 2019
Reserva de nivelamento (páxina 20 bis do modelo 200)
Redución en base impoñible
Exercicio de
xeración
Importe minoración BI
no período / pendente de
adicionar a inicio do período
Importe adicionado a base
impoñible no período
Importe pendente de
adicionar en períodos futuros
2019 [01034] 24.700 [01730] 0 [01731] 24.700
Dotación da reserva
Exercicio de
xeración
Importe reserva
a dotar
Importe reserva
dotada
Importe reserva
pendente dotación
Reserva disposta
2019 [02241] 24.700 [02242] 24.700 [02243] 0 [02244] 0
Reserva de capitalización (páxina 20 bis do modelo 200)
Exercicio de
xeración
Dereito a reducir a BI xerado
no período / pendente de
aplicar a inicio do período
Redución BI aplicadaRedución BI pendente de
aplicar en períodos futuros
2019 [01985] 3.000 [01986] 3.000 [01987] 0
Reserva de capitalización dotada no exercicio [01140] 0
• Declaración do Imposto sobre Sociedades 2020
Reserva de nivelamento (páxina 20 bis do modelo 200)
Redución en base impoñible
Exercicio de
xeración
Importe minoración BI
no período / pendente de
adicionar a inicio do período
Importe adicionado a base
impoñible no período
Importe pendente de
adicionar en períodos futuros
2020 [01034] 24.700 [01730] 20.000 [01731] 4.700
Dotación da reserva
Exercicio de
xeración
Importe reserva
a dotar
Importe reserva
dotada
Importe reserva
pendente dotación
Reserva disposta
2020 [02413] 0 [02414] 0 [02415] 0 [02416] 20.000
Reserva de capitalización (páxina 20 bis do modelo 200)
Exercicio de
xeración
Dereito a reducir a BI xerado
no período / pendente de
aplicar a inicio do período
Redución BI aplicadaRedución BI pendente de
aplicar en períodos futuros
2020 [02407] 3.300 [02408] 0 [02409] 3.300
Reserva de capitalización dotada no exercicio [01140] 3.000