Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Formalización do modelo 200

As entidades que opten pola aplicación da dedución por actividades de investigación e desenvolvemento e innovación tecnolóxica sen suxeición aos límites establecidos no artigo 39.1 da LIS, consignarán no recadro [00082] «Deducións excluídas de límite I+D+i» da páxina 14 do modelo 200, o importe correspondente a estas deducións que apliquen no período impositivo obxecto de declaración. O importe consignado neste recadro será o que resulte da formalización do cadro de desagregación da páxina 19 do modelo 200 que se explica a continuación.

Lembre:

Estas entidades deberán marcar previamente o recadro [00059] «Opcións arts. 39.2 e 39.3 LIS» da páxina 1 do modelo 200.

Formalización do cadro «Deducións I + D + i excluídas de límite. Opción art. 39.2 LIS» (páxina 19 do modelo 200)

Neste cadro deberase consignar os importes da dedución por actividades de investigación e desenvolvemento e innovación tecnolóxica sen suxeición aos límites establecidos no artigo 39.1 da LIS xeradas nos exercicios 2013 a 2020, e que puideron ou poden trasladarse a períodos impositivos futuros, da forma en que se detalla a continuación:

 • Na columna «Dedución pendente/xerada» consignarase nos recadros correspondentes, os importes da dedución xerada tanto no período impositivo actual (2020) como nun anterior ao actual (2013 a 2019), e que están pendentes de aplicación ao inicio do período impositivo que é obxecto de declaración.

  As filas «Investigación e desenvolvemento 2020(*)» e «Innovación tecnolóxica 2020(*) só deben cubrirse se a entidade ten deducións pendentes de aplicar, correspondentes a un período impositivo anterior iniciado en 2020.

 • Na columna «Dedución reducida» consignarase os importes recollidos na columna «Dedución pendente/xerada» anterior, minorados nun 20 por cento.

 • Na columna «Aplicada nesta liquidación »recollerase a parte (ou a totalidade se é o caso) dos importes consignados na anterior columna «Dedución reducida», que se aplican na liquidación correspondente ao período obxecto de liquidación.

  No recadro [00082] recollerase o total dos importes consignados na columna «Aplicada nesta liquidación »que deberá trasladarse ao recadro [00082] da páxina 14 do modelo 200 referente á liquidación do Imposto.

 • Na columna «Importe abonado por insuficiencia de cota» recollerase a parte dos importes consignados na anterior columna «Aplicada nesta liquidación »sobre os que, por insuficiencia de cota, o contribuínte solicita o seu aboamento á Administración tributaria nos termos establecidos no artigo 39.2 da LIS .

  No recadro [01234] recollerase o total dos importes consignados na columna «Importe abonado por insuficiencia de cota» que deberá trasladarse ao recadro [01234] da páxina 14 bis do modelo 200.

  En relación á solicitude de aboamento á Administración tributaria da dedución por actividades de investigación e desenvolvemento e innovación tecnolóxica sen suxeición aos límites establecidos no artigo 39.1 da LIS regulada no artigo 39.2 da LIS , a devandita solicitude deberá realizarse seguindo o procedemento que se detalla no apartado «Líquido a ingresar ou a devolver» deste Capítulo 6.

Nota común ao cadro:

As cantidades que se recollan neste cadro en ningún caso poderán formar parte das cantidades recollidas nas liñas [00798] e [00096] do apartado «Deducións para incentivar determinadas actividades (Cap. IV Tít. VI e DT 24ª.3 LIS)» da páxina 17 do modelo 200, relativas á dedución por actividades de investigación e desenvolvemento e innovación tecnolóxica do exercicio 2020 regulada no artigo 35 da LIS .

As deducións por actividades de investigación e desenvolvemento e innovación tecnolóxica poderán aplicarse conforme á opción prevista no artigo 39.2 da LIS cando transcorrese, polo menos, un ano desde a finalización do período impositivo en que se xerou a dedución, sen que a mesma fose obxecto de aplicación