Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Novidades na formalización do modelo 200

Ademais das novidades normativas, co obxectivo de que a Axencia Tributaria siga avanzando nunha das súas liñas estratéxicas de actuación que é a asistencia aos contribuíntes , fixose necesario modificar o modelo 200 para os períodos impositivos iniciados a partir do 1 de xaneiro de 2020 nos seguintes aspectos:

  1. Está previsto que se melloren os «Datos Fiscais» que se facilitarán ao contribuínte, así como que poidan trasladarse ao formulario Sociedades web ou poidan importarse por software desenvolvido polos propios contribuíntes ou por terceiros, que permiten a presentación directa da autoliquidación do Imposto sobre Sociedades.

  2. O cadro de detalle das correccións ao resultado da conta de perdas e ganancias (excluída a corrección por Imposto sobre Sociedades) da páxina 19 do modelo 200 que terá carácter obrigatorio para todos os axustes das páxinas 12 e 13 do devandito modelo, como se indicou na Orde HAC /565/2020, do 12 de xuño, pola que se aprobaron os modelos 200 e 220 para os períodos impositivos iniciados entre o 1 de xaneiro e o 31 de decembro de 2019. Esta modificación vai dirixida a facilitar a formalización das correccións ao resultado da conta de perdas e ganancias (excluída a corrección por Imposto sobre Sociedades) en exercicios futuros ao coñecer se as correccións fiscais practicadas son permanentes, temporarias con orixe no exercicio ou en exercicios anteriores, así como o saldo pendente a inicio e fin de exercicio de cada un dos axustes. Este cadro tamén cumpre co obxectivo de obter un maior detalle das correccións ao resultado da conta de perdas e ganancias para reducir o número de requirimentos que actualmente suscitan estes axustes. Esta información, unha vez cumprimentada, agruparase no cadro resumo contido nas páxinas 26 bis a 26 sexies do modelo 200, que tamén será de formalización obrigatoria para períodos impositivos iniciados a partir do 1 de xaneiro de 2020.

  3. Para unha maior información e mellora na xestión do Imposto considerouse necesario introducir cambios relacionados co Réxime económico e fiscal das Canarias que afectan á formalización dos apartados relativos ás Deducións por investimentos nas Canarias con límites incrementados, á Dedución por producións cinematográficas estranxeiras nas Canarias, así como aos investimentos anticipados que se considerarán como materialización da Reserva para investimentos nas Canarias.

Por último, procedeuse a publicar no Anexo V da Orde HAC/560/2021, do 4 de xuño, un novo formulario relacionado coa Reserva para investimentos nas Canarias co fin de realizar a comunicación da materialización dos investimentos anticipados e o seu sistema de financiamento de acordo co que se establece no artigo 27.11 da LIS da Lei 19/1994, do 6 de xullo, que deberá presentarse previamente á declaración do Imposto sobre Sociedades do período impositivo en que se realicen os investimentos anticipados.