Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Caracteres da declaración (páxina 1 do modelo 200)

  • Recadro 00029 Réxime especial Canarias

    Marcarán este recadro as entidades que cubran calquera dos apartados do modelo 200 que se detallan a continuación relativa á reserva por investimentos nas Canarias do artigo 27 da Lei 19/1994, do 6 de xullo.

  • Recadro 00045 Investimentos anticipadas-reserva investimentos nas Canarias (artigo 27.11 Lei 19/1994)

    Deberán marcar este recadro as entidades que realicen investimentos anticipados de futuras dotacións á reserva das Canarias, e que deban comunicar conxuntamente coa súa declaración do Imposto sobre Sociedades a súa materialización e sistema de financiamento nos termos establecidos no artigo 27.11 da Lei 19/1994, do 6 de xullo.

    As entidades que marquen este recadro, deberán marcar tamén o recadro [00029] «Réxime especial Canarias».