Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Porcentaxes de dedución

  • Con carácter xeral, aplicarase o 25 por cento dos gastos efectuados no período impositivo por este concepto.

    No caso de que os gastos efectuados na realización de actividades de investigación e desenvolvemento no período impositivo sexan maiores que a media dos efectuados nos dous anos anteriores, aplicarase o 25 por cento ata a devandita media, e o 42 por cento sobre o exceso respecto desta .

    De forma adicional, poderase practicar unha dedución do 17 por cento do importe dos gastos de persoal da entidade correspondente a investigadores cualificados adscritos en exclusiva a actividades de investigación e desenvolvemento.

  • Poderá aplicarse tamén unha dedución do 8 por cento dos investimentos en elementos de inmobilizado material e intanxible, excluídos os edificios e terreos, sempre que estean afectos exclusivamente ás actividades de investigación e desenvolvemento.

    Así mesmo, esíxese que os elementos en que se materialice o investimento deberán permanecer no patrimonio do contribuínte, agás perdas xustificadas, ata que cumpran a súa finalidade específica nas actividades de investigación e desenvolvemento, agás que a súa vida útil conforme ao método de amortización, admitido na letra a) do artigo 12.1 da LIS, que se aplique, fose inferior.