Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Importe da dedución

Para os períodos impositivos iniciados a partir do 1 de xaneiro de 2015, co obxecto de mitigar os efectos da redución dos tipos de gravame na limitación á dedución de amortizacións correspondentes aos exercicios 2013 e 2014, o apartado 1 da disposición transitoria trixésimo sétima da LIS, estableceu unha nova dedución sobre a cota íntegra para os contribuíntes que tributen ao tipo xeral de gravame do Imposto sobre Sociedades.

Así, segundo o que se dispón na citada disposición, os contribuíntes que tributen ao tipo de gravame xeral previsto no artigo 29.1 da LIS e resultáselles de aplicación a limitación ás amortizacións establecidas no artigo 7 da Lei 16/2012, do 27 de decembro, pola que se adoptan diversas medidas tributarias dirixidas á consolidación das finanzas públicas e ao impulso da actividade económica, terán dereito a unha dedución na cota íntegra do 5 por cento (2 por cento para os períodos impositivos que se inicien en 2015) das cantidades que integren na base impoñible do período impositivo de acordo co parágrafo terceiro do citado artigo, derivadas das amortizacións non deducidas nos períodos impositivos que se iniciasen en 2013 e 2014.

Para ter en conta:

Esta dedución aplicarase con posterioridade ás demais deducións e bonificacións que resulten de aplicación polo Imposto sobre Sociedades, polo que non se lle aplica o límite conxunto.

As cantidades non deducidas por insuficiencia de cota íntegra poderán deducirse en períodos impositivos seguintes, sen limitación temporal.